Tìm kiếm trong blog này

Đang tải...
 

Biên bản thanh lý hợp đồng

no image - 2 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG (V/v: Cung cấp Gạch con sâu) - ...

Đơn xin nghỉ việc

no image CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------- ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gửi :  ...

Mẫu Giấy đi đường

no image Mẫu Giấy đi đường - Mẫu số: 04-LĐTL (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ ...

Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

no image CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---oOo--- BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP. Số 0123/BBTHHĐ -...

Biên bản mất hóa đơn

no image CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---oOo--- BIÊN BẢN MẤT HOÁ ĐƠN ( GTGT) LIÊN 2 ĐÃ LẬP. Số ……./BBMHĐ ...