Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Cách viết hóa đơn bán lẻ

 Doanh thu bán lẻ của cả tháng e viết chung 1 hoá đơn như này có hợp lý không ạ???


Cách viết hóa đơn bán lẻ

Góp ý nhỏ thôi nhe:
1.- Dòng tiền bằng chữ, khi xuống dòng em nên cho chữ ở đầu hàng không được nằm lưng chừng thế này.
2.- Các thông tin còn lại của phần người mua hàng: MST, em lấy thước kẻ gạch ngang 1 đường.

mỗi ngày bạn phải lên bảng kê, những hóa đơn nào trên 200k thì viết 1 tờ hóa đơn, những hóa đơn nào dưới 200k thì lên bảng kê, mỗi ngày xuất một tờ. trường hợp hóa đơn dưới 200k khách yêu cầu xuất hóa đơn thì mình cũng có thể xuất cho khách hàng.BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 981 /BTC-TCT

------------------------------------
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153.

Hà Nội, ngày19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Công ty Ajinomoto Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 628/CV-AJI-2011 ngày 9/6/2011 và công văn số 751/CV-AJI-2011 ngày 29/6/2011 của Công ty Ajinomoto Việt Nam về việc vướng mắc khi triển khai Thông tư số 153/2010/TT-BTC . Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1/ Về mẫu bản kê bán lẻ:
Tại Điều 16, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định:
“Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn
1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.”

Bán hàng dưới 200k thì xem hướng dẫn ở điều 16 thông tư 64/2013/TT-BTC, cuối mỗi ngày xuất 1 cái hóa đơn theo bảng kê
Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.

Bán hàng trên 200k xem hướng dẫn ở điều 14 thông tư 64/2013/TT-BTC

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày

Bán hàng trên 200k mà không xuất hóa đơn thì bị xử đẹp theo nghị định 109/2013/NĐ-CP

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:


b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người muaEmoticonEmoticon