Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Dự án đầu tư nhà máy gỗ


nhà máy gỗNỘI DUNG

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 3
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3
I.2. Mô tả sơ bộ dự án 3
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 6
II.1.Tổng Quan Nền Kinh Tế Việt Nam 6
II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam: 6
II.2.ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI .....................................Error! Bookmark not defined.
II.3.Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam Error! Bookmark not defined.
II.4.Thị trường và mật độ dân số  tỉnh Quảng Nam. Error! Bookmark not defined.
II.5.Một số . Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 12
III.1.Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư. 12
III.2.  Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 14
IV.1.Mô tả địa điểm xây dựng 14
IV.2.Điều kiện tự nhiên 14
IV.3.Hiện trạng sử dụng đất 15
IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án Error! Bookmark not defined.
IV.3.2. Công trình kiến trúc khác Error! Bookmark not defined.
IV.3.3. Hiện trạng dân cư Error! Bookmark not defined.
IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 15
IV.4.1. Đường giao thông 15
IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt 15
IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường 15
V.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 15
IV.4. 5. Hệ thống cấp nước Error! Bookmark not defined.
IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 15
CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Error! Bookmark not defined.
V.1. Tổng quĩ đất đầu tư xây dựng công trình Error! Bookmark not defined.
V.2. Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG VI: QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 16
VI.1.Phạm vi dự án 16
VI.2.Lựa chọn cấu hình và công suất 16
VI.3.Mô hình các hạng mục đầu tư xây dựng 16
VI.3.1. Qui mô đầu tư xây dựng: Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ
VII.1.Các hạng mục công trình Error! Bookmark not defined.
Mục tiêu nhiệm vụ thiết kế Error! Bookmark not defined.
VII.2. Giải pháp thiết kế công trình Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
VIII.1.Phương án hoạt động và sử dụng người lao động 18
CHƯƠNG IX: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH Error! Bookmark not defined.
IX.1.Tiến độ thực hiện 18
IX.2.Giải pháp thi công xây dựng 18
IX.2.1. Phương án thi công 18
IX.3.Sơ đồ tổ chức thi công Error! Bookmark not defined.
IX.4.Thiết bị thi công chính 20
IX.5.Hình thức quản lý dự án Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG X: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, Error! Bookmark not defined.
X.1.Đánh giá tác động môi trường Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG XI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 27
XI.1.Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 27
XI.2.Nội dung Tổng mức đầu tư 27
CHƯƠNG XII: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
XII.1.Nguồn vốn đầu tư của dự án 32
XII.2.Phương án hoàn trả vốn vay 33
CHƯƠNG XIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH
XIII.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 36
XIII.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán Error! Bookmark not defined.
XIII.2.Tính toán chi phí 36
XIII.3.Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 39
XIII.4.Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 41
CHƯƠNG XIV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
XIV.1.Kết luận 43
XIV.2.Kiến nghị 43

Phụ lục 1 : Bảng Phân tích chi phí, doanh thu và hiệu quả kinh tế dự án

Download:

http://www.facebook.com/download/813989045294737/VanLuong.Blogspot.Com_SXGo.doc


EmoticonEmoticon