Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Vina star diamonds tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
VỊ TRÍ 1: NHÂN VIÊN CƠ KHÍ – SENIOR MECHANIC (CẦN GẤP)
Mô tả công việc :
· Thực hiện và đảm bảo các công việc cơ khí của phòng dụng cụ và xưởng máy móc.
· Những công việc khác liên quan được cấp trên yêu cầu.
Yêu cầu công việc :
· Tốt nghiệp khối Ký thuật Cơ khí.
· Am hiểu về cơ khí, sửa chữa các loại máy.
· Giao tiếp và làm báo cáo bằng tiếng Anh.
· Sử dụng tốt phần mềm : Auto Cad, ….
· Tuổi từ 28 trở lên và có kinh nghiệm làm việc tại các công ty nước ngoài từ 10 năm trở lên.
· Chỉ nhận hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh.

VỊ TRÍ 2: TRƯỞNG BỘ PHẦN BẢO TRÌ –CHIEF MAINTENANCE
Mô tả công việc :
· Lập kế hoạch bảo trì định kỳ tất cả máy móc thiết bị.
· Những công việc khác liên quan được cấp trên yêu cầu.
· Thực hiện sữa chữa kịp thời máy móc thiết bị, đảm bảo không xảy ra dừng máy đột xuất gây ảnh hưởng tiến độ sản xuất.
· Cải thiện, giám sát, bảo trì hệ thống : điện, nước, máy điều hòa, ….
· Quản lý nhóm bảo trì, đào tạo, giám sát những nhân viên mới và chưa có kinh nghiệm.
· Đề xuất môi trường làm việc an toán.
· Cập nhật hồ sơ hoạt động bảo trì hằng ngày.
· Những công việc khác được cấp trên yêu cầu.
Yêu cầu công việc :
· Tốt nghiệp khối Ký thuật. Ưu tiên cho các ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về bảo trì cơ khí máy móc.
· Am hiểu về cơ khí, sửa chữa các loại máy.
· Giao tiếp thành thạo tiếng Anh, sử dụng tốt phần mềm vẽ Auto Cad, ….
· Có kình nghiệm làm việc ở vị trí tuyển dụng tại các công ty nước ngoài từ 03 năm trở lên
· Có khả năng lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm cao, hòa đồng.
· Tuổi từ 30 trở lên.
· Chỉ nhận hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh.

VỊ TRÍ 3: KẾ TOÁN THANH TOÁN – ACCOUNTANT PAYABLE (CẦN GẤP)
Mô tả công việc :
· Kiểm tra hóa đơn và những yêu cầu thanh toán.
· Kiểm tra tiền mặt, hóa đơn, phiếu thu.
· Chuẩn bị dòng chảy tiền mặt hằng ngày.
· Quản lý tài khoản, giao dịch ngân hàng làm chuyển khoản.
· Mở thẻ ATM cho nhân viên công ty.
· Lập hóa đơn thanh toán và phiếu thu nhận được.
· Những công việc khác được cấp trên yêu cầu.
Yêu cầu công việc :
· Tốt nghiệp Trung Cấp Kế toán.
· Giao tiếp và lập báo cáo thu chi tiền mặt, phiếu yêu cầu thanh toán bằng tiếng Anh.
· Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tuyển dụng trong công ty nước ngoài từ 1 đến 3 năm.
· Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu Đồng Nai.
· Chỉ nhận hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh.
VỊ TRÍ 4: NHÂN VIÊN LÀM LƯƠNG – PAYROLL STAFF (CẦN GẤP)
Mô tả công việc :
Lập danh sách đánh giá tăng lương, thâm niên.
Kiểm tra dữ liệu chấm công, vắng, thai sản, … để làm lương.
Kiểm tra lương sản phẩm, giờ tăng ca nhân viên công ty, ...
Quản lý tài khoản, giao dịch ngân hàng làm chuyển khoản.
Làm lương tháng cho nhân viên nước ngoài và nhân viên của công ty. Tính thuế thu nhập cá nhân.
Yêu cầu công việc :
Tốt nghiệp ngành lao động tiền lương, kế toán, kiểm toán, ….
Kỹ năng sử dụng Excel tốt và các phần mềm văn phòng khác.
Kinh nghiệm làm việc vị trí tuyển dụng ở Công Ty nước ngoài từ 2 năm trở lên.
Chỉ nhận hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh.

VỊ TRÍ 5: NỮ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (CẦN GẤP)
· Tuổi từ 18 đến 35.
· Soá löôïng cần tuyển: 107
· Có sức khỏe tốt, kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực.
· Có khả năng làm việc trong môi trường máy lạnh
Thời gian làm việc & chế độ lương thưởng:
- Làm việc vào giờ hành chánh (nghỉ thứ Bảy luân phiên)
- Thưởng thâm niên từ 1.000.000 đ – 10.000.000 đ
- Tối thiểu 14 ngày phép/ năm
- Cheá ñoä trôï caáp con nhoû cho nöõ lao ñoäng, taëng qua, thưởng cuối năm vaøo caùc dòp sinh nhaät, leã, Teát, ….. cho người lao động.
Hồ sơ gồm:
- 06 tấm hình thẻ (3x4), 01 CMND photo, 01 CMND photo coâng chöùng, soå hoä khaåu photo coâng chöùng, 01 baûn sô yeáu lyù lòch (bản gốc)
- Soå (giaáy) taïm truù photo coâng chöùng.
- Ñeå ñaûm baûo cho caùc vaán ñeà sai naêm sinh lieân quan ñeán Baûo Hieåm sau naøy, caùc öùng vieân boå sung giaáy khai sinh (neáu coù).
- Nhöõng tröôøng hôïp CMND chæ coù naêm sinh hoaëc CMND khoâng roõ raøng thì baét buoäc phaûi coù giaáy khai sinh baûn sao hoaëc coâng chöùng.
- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến vị trí tuyển dụng. Đối với vị trí lao động phổ thông, cần phải biết đọc và biết viết.
- Nhận hồ sở phoûng vaán haøng ngaøy töø 7h30 ñeán 8h30.
NGUYEN HONG PHUONG (MS.)
HR DEPARTMENT
VINA STAR DIAMONDS CO; LTD
NO 11, ROAD 2A, BIEN HOA INDUSTRIAL ZONE 2, DONG NAI, VIETNAM
TEL: +84 613 836 325 EXT: 130
FAX: + 84 613 836 045
EMAIL: HR@VINASTARDIAMOND.COM


EmoticonEmoticon