Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Đề thi kế toán hành chính sự nghiệp

Bài 1
Số dư cuối ngày 30/11/2006 của một số tài khoản tại đơn vị sự nghiệp có thu như sau:
- TK 46121: 2.030 trđ (trong đó NS cấp 770 trđ ,từ thu phí: 910 trđ, chênh lệch thu chi cung ứng dịch vụ: 350 trđ).
- TK 4622: 80 trđ
- TK 66121: 1.865 trđ (trong đó NS cấp 700 trđ, từ thu phí 815 trđ, chênh lệch thu chi cung ứng dịch vụ: 350 trđ).
- TK 66122: 60 trđ
- TK 0081: 80 trđ
- TK 0082: 10 trđ
- TK 111: 90 trđ, TK 112: 650 trđ, TK 152: 8 trđ (văn phòng phẩm)
- TK 431: 580 trđ (TK 4311: 100 trđ, TK 4312: 50 trđ, TK 4313: 250 trđ, TK 4314: 180 trđ).
- TK 462: 190 trđ
- TK 662: 187 trđ
- TK 009: 50 trđ
Yêu cầu:
1. Dựa vào số dư các TK, bạn hãy cho biết đơn vị X vào ngày 01/12/2006 kinh phí hoạt động, kinh phí dự án còn bao nhiêu và tồn tại dưới dạng tiền, hiện vật ở đơn vị hay chưa về đơn vị?
2. Nếu số liệu trên đây là số dư ngày 31/12, hãy thực hiện bút toán có liên quan trong thời điểm kết thúc niên độ tài chính cũ và bắt đầu niên độ tài chính mới.

Bài 2 (ĐVT: triệu đồng)
Trường Đại học M là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, thực hiện chế độ tự chủ và biên chế và tài chính trong quý 1/2007 có tình hình như sau:
- Dự toán năm được cơ quan chủ quản giao ngày 10/01/2007 gồm: kinh phí thực hiện tự chủ: 2.200, trong đó nguồn kinh phí NS cấp: 600, nguồn thu sự nghiệp: 1600, nguồn thu khác (căntin, bãi xe, cho thuê hội trường) 200.
- Trong tháng 01/2007, đon vị có các nghiệp vụ liên quan đến tài chính phát sinh như sau:
1. Ngày 03/01/2007, thủ quỹ đến kho bạc tạm ứng tiền mặt là 35 để chuẩn bị chi hội thảo khoa học vào ngày 06/01/2007.
2. Ngày 05 và 06/01 chi trang trí hội thảo 2, nhuận bút của tác giả gửi bài tham luận hội thảo là 16, in tài liệu 2, nước uống và cơm mời khách là 10, chi khác 1. Tất cả trả bằng tiền mặt.
3. Ngày 11/01 thủ quỹ đến kho bạc tạm ứng 30 để chi các hoạt động liên quan đến chuyên môn của đơn vị và rút tiền để chi lương công chức là 100.
4. Ngày 12/01 rút 50 gr giấy A4 để in đề thi với giá xuất kho là 38.000 đồng/gr. Được biết số giấy này đã quyết toán vào chi hoạt động năm trước.
5. Ngày 14/01 mua 200 gr giấy A4 để in đề thi với giá bao gồm thuế 44.000 đồng/gr, phấn viết bảng là 500 hộp với giá 10.500 đồng/hộp đem nhập kho. Chi phí vận chuyển là 0,3 trả bằng tiền mặt. Phòng kế toán nhận hóa đơn và lập giấy rút dự toán NS bằng chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp.
6. Ngày 16/01 tiền lương phải thanh toán cho công chức, viêb chức trng đơn vị là 250 (trong đó hệ số điều chỉnh tăng thêm là 1,5 lần). Khoản BHXH thực tế phát sinh tại đơn vị là 2,2.
7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo đúng quy định.
8. Ngày 17/01 Lập GRDTNS chuyển tiền nộp 15% BHXH, 2% BHYT cho cơ quan BHXH, 2% KPCĐ cho công đoàn cấp trên. Nộp BHYT, BHXH từ người lao động nộp cho cơ quan BHXH bằng chuyển khoản.
9. Ngày 17/01 theo thống kê của ngân hàng, học phí học kỳ 2 của đơn vị là 760, sau đó đơn vị rút 150 về nhập quỹ.
10. Ngày 18/01 Xuất quỹ thanh toán lương cho công chức, viên chức.
11. Ngày 19/01 (sau 5 ngày khôi phục lại mặ bảng của 60 phòng học theo định kỳ), chi phí phát sinh là 60, đơn vị đã thanh toan bằng TKTG.
12. Ngày 19/01 đơn vị chuyển khoản từ TGKB (thu học phí) để mua 10 máy in HP Laser với giá 6 trđ/cái, lắp đặt ở các khoa và phòng ban trực thuộc, sau đ1o thnah lý 6 máy in cũ với nguyên giá 5 trđ/cái (nguồn kinh phí ngân sách cấp) đã hao mòn 80%, thu được tiền thanh lý 4,8tr bằng tiền gửi. Đơn vị đã chuyển chênh lệch thu-chi thanh lý TSCĐ vào quỹ PTHĐSN
13. Xuất quỹ thanh toán nước Sapura cho sinh viên 5, trả tiền báo theo hóa đơn tập hợp từ các phòng, khoa, thư viện là 10, chi thanh toán bảo trì máy lạnh là 5.
14. Ngày 23/01 hóa đơn điện là 12, nước 7, điện thoại bàn 6. Đơn vị lập GRDTNS bằng chuyển khoản trả cho nhà cung cấp.
15. Ngày 25/01 rút TGKB về đơn vị 250. Xuất quỹ chi lương tháng 13 cho công chức đơn vị nhân dịp Tết Nguyên Đán theo quỹ lương thực tế (được biết đơn vị lấy từ quỹ phúc lợi để chi).
16. Ngày 25/01 đơn vị tập hợp chứng từ kèm GĐNTTTƯ với kho bạc và được chấp nhận.
17. Ngày 30/01 đơn vị đến kho bạc làm thủ tục ghi thu – ghi chi NS về nguồn thu học học phí và chuyển toàn bộ nguồn học phí bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên.
18. Các trung tâm cung ứng dịch vụ của các khoa nộp về trường (theo quy định thu điều tiết 10% doanh thu) là 110 bằng tiền mặt.
Yêu cầu: Hãy định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 01/2007.


EmoticonEmoticon