Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Giao tiếp phi ngôn ngữ

Giao tiếp phi ngôn ngữ:là giao tiếp thông qua cử chỉ, hành động của cơ thế: nét mặt, điệu bộ, cử chỉ, khoảng cách giao tiếp.

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong1/data/VanLuong.Blogspot.Com_giao_tiep_phi_ngon_ngu.pdf


EmoticonEmoticon