Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Trắc nghiệm TCDN


Gần 450 câu trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp có đáp án , down về xem nhé

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:
Các nhà quản lý của chính công ty
Các cổ đông
Hội đồng quản trị
Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là:
Ngân hàng và liên ngân hàng
 Các quỹ tiết kiệm
Các công ty bảo hiểm
Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:
Công ty tư nhân
Công ty nhỏ
Công ty hợp danh
Người nhận thầu độc lập
Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:.
Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả
Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Bao gồm cả a, b, c
Câu 5: Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:
Quyết định tài trợ
Quyết định khả năng tiền mặt
Quyết định ngân sách vốn
Không câu nào đúng
Câu 6:  Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp
Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức DN
Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh
Môi trường kinh doanh của DN
Tất cả các câu trên

Câu 7: Nội dung của QTTCDN:
Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh
Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Tất cả các ý trên

Câu 8: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:
Được miễn thuế
Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý
Trách nhiệm vô hạn
Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu

Câu 9: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là
Doanh số tối đa
Tối đa hóa lợi nhuận
Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đông
Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý

Câu 10: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:
Máy móc thiết bị
Bất động sản
Các loại chứng khoán
Thương hiệu

Câu 11: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:
Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty.
Tối đa hóa thị phần của công ty
Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.
Tối  thiểu hóa các khoản nợ của công ty

Câu 12: Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN ?
Công ty cổ phần    
DN tư nhân
Cả a & b đều đúng
Cả a & b đều sai

Câu 13. Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của:
Công ty tư nhân
Công ty hợp danh
Công ty cổ phần
Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 14. Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?
Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính
Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải
Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực
Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn tài sản thực luôn luôn được mua

Câu 15. Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là:
Huy động vốn
Tạo giá trị cho doanh nghiệp
Quyết định chính sách cổ tức
Cả 3 ý trên

Câu 16. Quyết định liên quan đến một tài sản cố định nào đó sẽ được mua, được gọi là quyết định _______
Tài trợ
Vốn lưu động
Cấu trúc vốn
 Hoạch định ngân sách vốn

Câu 17. Các giám đốc vốn thường phụ trách công việc sau đây của một công ty cổ phần ngoại trừ:
Lập các báo cáo tài chính
Thiết lập các mối quan hệ với các nhà đầu tư
Quản lý tiền mặt
Tìm kiếm các nguồn tài trợ

Câu 18. Sau đây là những thuận lợi chính trong việc tách bạch giữa quyền quản lý và quyền sở hữu của một công ty cổ phần ngoại trừ:
Công ty cổ phần có đời sống vĩnh viễn
Các cổ đông có được sự thuận lợi trongviệc chuyển đổi quyền sở hữu nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty
Công ty có thể thuê những nhà quản lý chuyên nghiệp
Phát sinh chi phí đại diện


Download:

https://www.box.com/s/d9705a2ecbadb42ef627


EmoticonEmoticon