Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Dự án Thương mại điện tử Sachcu13.vn


sách cũ


Lời mở đầu................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1:
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DỰ ÁN TRANG WEB:
SACHCU13.VN ............................................................................................................ 4
1.  Ý tƣởng kinh doanh .............................................................................................. 4
1.1 Tiềm năng phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam .............................. 4
1.2 Nhu cầu của sinh viên ........................................................................................ 6
2.  Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi ........................................................................ 7
2.1  Tầm nhìn ................................................................................................................ 7
2.2  Sứ mệnh .................................................................................................................. 7
2.3  Giá trị cốt lõi .......................................................................................................... 7
3.  Mục tiêu kinh doanh ............................................................................................. 7
4.  Lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh....................................................................... 8
4.1  Mô tả chi tiết về sản phẩm và dịch vụ kinh doanh ................................................. 8
4.2  Lý do chúng chọn sản phẩm dịch vụ này ............................................................... 8
4.3  Sự phù hợp với mô hình kinh doanh trực tuyến ..................................................... 9
5.  Phân tích thị trƣờng .............................................................................................. 10
6.  Mô hình doanh thu và phân công nhân sự .......................................................... 17
6.1 Các mô hình doanh thu ........................................................................................... 17
6.2 Phân công nhân sự .................................................................................................. 17
7.  Giải pháp công nghệ .............................................................................................. 18
7.1  Xây dựng trang web .............................................................................................. 18
7.2  Đăng ký tên miền .................................................................................................. 20
7.3  Thanh toán và giao hàng ...................................................................................... 21
7.3.1  Thanh toán ........................................................................................................... 21
7.3.2  Giao hàng ............................................................................................................ 22
8.  Chiến lƣợc Marketing ........................................................................................... 23
8.1  Hệ thống nhận diện thương hiệu .......................................................................... 23
8.1.1  Logo và ý nghĩa logo .......................................................................................... 23
2

8.1.2   Slogan và ý nghĩa slogan ................................................................................... 23
8.1.3  Bộ poster quảng cáo và ý nghĩa ......................................................................... 23
8.2  Xây dựng chiến lược marketing ............................................................................ 29
8.2.3  Giai đoạn một: Giai đoạn hình thành thương hiệu ............................................ 29
8.2.2  Giai đoạn hai: Brand awareness  ......................................................................... 30
8.2.3  Giai đoạn ba: Nhận thức của khách hàng ........................................................... 31
8.2.4  Giai đoạn bốn: Brand Association  ..................................................................... 32
8.2.5  Giai đoạn năm: Brand Loyalty  ........................................................................... 33
9  Kế hoạch tài chính cho dự án ............................................................................ 34
CHƯƠNG 2:
XÂY DỰNG TRANG WEB SACHCU13.VN ........................................................... 36
1.Giới thiệu khái quát Trang web ............................................................................. 36
2.Mô tả cấu trúc, thành phần chính của trang web ................................................. 39
CHƯƠNG 3:
TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ....................................................................... 55
1.Các yêu cầu mà dự án đã đáp ứng ......................................................................... 55
2.Các yêu cầu mà dự án chƣa đáp ứng đƣợc ........................................................... 55
3.Những thuận lợi trong triển khai dự án ................................................................ 56
4.Những khó khăn cản trở việc thực hiện dự án ...................................................... 56
5.Phƣơng hƣớng phát triển - Đề xuất ....................................................................... 57
LỜI KẾT ...................................................................................................................... 58
PHỤ LỤC ..................................................................................................................... 59
 
3

Lời mở đầu
Thế kỷ thứ 20 được France Pres đánh giá là thế kỷ của Kỹ thuật với những tiến bộ
vượt bậc trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, máy tính được bình chọn là một trong 12 phát
minh vĩ đại nhất của thế kỉ. Từ khi mới ra đời với chiếc máy tính cỡ lớn chiếm cả gian
phòng đến nay chỉ còn bé bằng bàn tay, máy tính trở thành phương tiện không thể thiếu
của cuộc sống hiện đại. Một phát minh vĩ đại khác góp phần làm nên cuộc cách mạng
công nghệ thông tin là sự ra đời của internet. Máy tính và internet đã không ngừng thỏa
mãn những nhu cầu ngày càng cao của con người: việc giao lưu kết bạn, trao đổi thông
tin, cách thức làm việc… đều có những bước tiến lớn. Cũng chính từ sự phát triển của
máy tính, internet, và các phương tiện điện tử khác hoạt động thương mại hang hóa, dịch
vụ  đã có những thay đổi quan trọng. Đó chính là tiền đề cho sự ra đời của thương mại
điện tử.  Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, thương mại điện tử ngày càng
phát triển mạnh mẽ và trở thành một hoạt động phổ biến trên toàn cầu.
Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử mang lại nhiều lợi ích cho doanh
nghiệp,  xã  hội và đặc  biệt là người tiêu dùng. Người  tiêu  dùng  có  thể  được  cung  cấp
những  sản  phẩm,  dịch  vụ  đa dạng, phong phú vượt  qua  giới  hạn  về  không  gian,  thời
gian, từ đó có thể tiết kiệm thời gian mua sắm và giảm chi phí mua sắm một cách đáng
kể. Tuy nhiên do thói quen tiêu dùng khó thay đổi nên những  tiện  ích của thương mại
điện tử chưa thực sự được phát huy. Để có đem những tiện ích này đến với mọi người,
chúng tôi bắt đầu với khách hàng là sinh viên- những người năng động, có khả năng tiếp
cận công nghệ thông tin cao và là lực lượng có khả năng tạo nên các xu hướng trong xã
hội. Là sinh viên chúng tôi hiểu được những khó khăn của sinh viên khi chuẩn bị giáo
trình, tài liệu cho việc học tập. Mặc dù ý thức rất rõ về vấn đề bản quyền, song sách gốc
có giá quá cao và chỉ sử dụng trong một, hai học kì nên đa số các bạn sinh viên đều sử
dụng sách photo. Trong khi đó đa số sách sau khi học xong ít khi được sử dụng lại một
cách  hiệu  quả.  Chính  vì  những lý do đó chúng tôi xây dựng  trang  web:  Sachcu13.vn.
Đây là trang web mua, bán sách cũ, tài liệu học tập, và các hoạt động khác nhằm phục
vụ cho việc học tập của sinh viên. Trang web sẽ giúp các bạn sinh viên giải quyết những
khó khăn trong việc chuẩn bị  tài liệu học tập: bạn có thể học bằng sách gốc với giá cả
hợp lý. Hình thành thói quen sử dụng sách gốc, tạo điều kiện để sinh viên chúng ta có
thể trở thành những người tiêu dùng có trách nhiệm. Đồng thời hoạt động mua bán sách
cũ của trang web sẽ góp phần làm tăng giá trị của mỗi cuốn sách, tránh lãng phí sau mỗi
kì học, mang lại lợi ích cho toàn xã hội về chi phí tiền bạc và vấn đề môi trường. Trang
web còn là nơi cung cấp tài liệu mới nhất được cập nhật thường xuyên từ các giảng viên,
nơi cung cấp tài liệu tham khảo có chất lượng cao nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên học tập
hiệu quả.


Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/mar5/VanLuong.BlogSpot.Com_TMDTSACHCU13.pdf


EmoticonEmoticon