Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Phân tích ngành dược


ngành dược


PHẦN MỘT : PHÂN TÍCH VĨ MÔ NGÀNH DƯỢC
I.TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC THẾ GIỚI   ........................................................................  3
1. Tổng quan ngành dược thế giới   .......................................................................................   4
2. Xu hướng  .........................................................................................................................   6
3. Những thách thức đối với công ty Dược    .......................................................................  10
4. Triển vọng mở rộng quốc tế  ...........................................................................................  12
II. TỔNG QUAN DƯỢC VIỆT NAM .................................................................................  14
1.  Tình hình kinh tế Việt Nam  ..........................................................................................  14
2.  Lịch sử hình thành và phát triển   ..................................................................................  14
A.  Các giai đoạn phát triển   ...........................................................................................  14
B.  Ngành Dược Việt Nam hiện nay   .............................................................................  15
3.  Các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến sự tăng trường ngành Dược Việt Nam  ...................  16
3.1  Thề chế-Pháp luật   ...................................................................................................  16
3.2  Yết tố kinh tế   ..........................................................................................................  20
3.3  Văn hoá-Xã hội   ......................................................................................................  23
3.4  Công nghệ  ..............................................................................................................  25
3.5  Cam kết WTO   ........................................................................................................  25
4.  Phân tích theo mô hình Porter’s 5 Forces   ....................................................................  27
4.1  Phân tích môi trường cạnh tranh trong nội bộ ngành Dược   ..................................  28
4.2  Mối đe doạ từ các đối thủ tiềm năng   .....................................................................  31
4.3  Mối đe doạ từ các sản phẩm thay thế  ....................................................................  32
4.4  Năng lực trả giá của khách hàng   ............................................................................  32
4.5  Nhà cung cấp  ..........................................................................................................  32
5.  Phân tích SWOT   ..........................................................................................................  35
PHẦN HAI: PHÂN TÍCH VI MÔ NGÀNH DƯỢC
I.  Ước tính giá trị ngành   .........................................................................................................  39
II.  Ước tính tỳ suất sinh lợi ngành   ...........................................................................................  40
III So sánh với một số ngành  ..................................................................................................  41
PHẦN BA: TRIỂN VỌNG NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM
I.NHỮNG DỰ BÁO THUẬN LỢI TRONG TĂNG TRƯỞNG NGÀNH DƯỢC   ...........  45
1. Tiềm năng tăng trưởng về nhu cầu  ...............................................................................  45
2. Chính Phủ và Bộ Y Tế đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất Dược phẩm nội địa   ........................  47
3. Nội lực các DN sản xuất trong nước   ............................................................................  47
MỤC LỤC
3
4 . Môi trường cạnh tranh   ..................................................................................................  49
II.DỰ BÁO NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC MÀ NGÀNH
DƯỢC SẼ GẶP PHẢI   ..........................................................................................................  50
Nhóm nhấn tố ảnh hưởng đến giá
1.  Sự biến động của tỷ giá ngoại tệ và lại suất khó dự đoán được   ............................  50
2.  Giá xăng dầu tiếp tục leo thang   ..............................................................................  50
3.  Những rủi ro xuất phát từ Chính sách kiểm soát giá của Chính Phủ  ....................  51
Nhóm nhân tố tác động đến việc mở rộng thị phần, tăng trưởng
trong doanh thu và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm của khách hàng
1.  Triển vọng kinh tế thế giới   .....................................................................................  52
2.  Gia tăng cạnh tranh đối với DN nước ngoài   ..........................................................  52
3.  Lãi suất tăng cao để kiềm chế lạm phát  .................................................................  52
III.TỔNG KẾT: DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG NGÀNH DƯỢC   ........................................  52
 PHẦN BỐN: CÓ NÊN ĐẦU TƯ VÀO CỔ PHIẾU NGÀNH
DƯỢC HAY KHÔNG?  ..........................................................................................................  54
1.  Ngành dược trên sàn chứng khoán  .........................................................................  54
2.  Cổ phiếu ngành dược được mệnh danh là cổ phiếu phòng thủ   ..............................  57
a-  Đặc điểm của một cổ phiếu phòng thủ   .............................................................  57
b-  Điều này có đúng với thị trường chứng khoán Việt Nam
không? Chúng ta hãy xem xét vài bằng chứng.  .................................................  57
3.  Sự hấp dẫn của cổ phiếu ngành Dược trong giai đoạn hiện nay  ............................  6

Download:

https://www.sugarsync.com/pf/D6086693_699_848983544


EmoticonEmoticon