Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Thuế tài nguyên và thuế trước bạ là thuế trực thu hay gián thu

Thuế tài nguyên và thuế trước bạ là thuế trực thu hay gián thu vậy?

Đều là thuế trực thu nhé


EmoticonEmoticon