Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Xung đột và giải quyết xung đột trong doanh nghiệp Việt Nam


Xung đột


MỤC LỤC
PHẦN 1. GIỚI THIỆU ĐỀTÀI...................................................................................................... 6
1. Đặt vấn đề..................................................................................................................................... 6
2. Mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................................................7
PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT..................................................................................................... 8
1. Xung đột ........................................................................................................................................8
1.1. Khái niệm .............................................................................................................................................. 8
1.2. Vai trò và ý nghĩ............................................................................................................................. 8
2. Giới thiệu chung vềcác doanh nghiệp Việt Nam.................................................. 8
2.1. Phân loại các loại hình doanh nghiệp Việt Nam .......................................................... 8
2.2. Các đặc điểm chung của các doanh nghiệp Việt Nam.......................................... 10
2.3. Phân loại xu ng đột tại doanh nghiệp Việt Nam .......................................................... 11
2.4. Nguyên nhân các xung đột tại doanh nghiệp Việt Nam: ...................................... 12
2.5. Phòng ngừa và kiểm soát xung đột................................................................................... 15
2.6. Phương pháp giải quyết xung đột của các doanh nghiệp Việt Nam ............ 17
PHẦN 3. NGHIÊN C ỨU ĐIỀU TRA XỬ LÝ SỐ LIỆU .................................................... 23
1. Thiết kếmô hình nghiên cứu .......................................................................................... 23
1.1. Thời gian thực hiện khảo sát trong 7 ng ày ................................................................... 23
1.2. Phương pháp sửdụng : ............................................................................................................ 23
1.3. Các dạng đối tượng nghiên cứu chính : ......................................................................... 23
1.4. Các cấp độđốitượng nghiên cứu:..................................................................................... 23
1.5. Các nội dung khảo sát chính: ................................................................................................ 24
2. Tiến hành khảo sát bằng bảng câu hỏi..................................................................... 24
2.1. Thời gian thực hiện khảo sát: ................................................................................................ 24
2.2. Điều tra theo mô hình lát cắt ngang................................................................................... 24
2.3. Đối tượng kh ảo sát:...................................................................................................................... 24
2.4. Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát:........................................................................................ 24
2.5. Tiến hành điều tra và khảo sát: ............................................................................................ 25
2.6. Theo dõi thông tin phản hồi từquá trình ......................................................................... 25
3. Dữliệu thông tin, biểu đồ, bảng s ốliệu:.................................................................. 25
3.1. Sửdụng phương pháp thống kê .......................................................................................... 25
3.2. Xây dựng biểu đồ.......................................................................................................................... 25
4. Kết luận từthực tếkhảo sát............................................................................................ 26
4.1. Mâu thuẫn chủyếu tại các doanh nghiệp Việt Nam là ......................................... 26
4.2. Cách giải quyết mâu thuẫn tại các Doanh nghiệp Việt Nam ............................. 27
4.3. Giải thích ............................................................................................................................................. 27
4.4. Kết luận ................................................................................................................................................ 28
5. Phương hướng giải quyết một sốcác trường hợp điển hình của nhóm29
5.1. Xung đột giữa các nh à quản trịcấp cao với nhau .................................................... 29Thực hiện: Nhóm 6


GVHD: Nguyễn Văn Thụy


Trang 3/51
ĐềTài: Xung đột và giải quyếtxung độttrong doanh nghiệp ViệtNam

5.2. Xung đột giữa quản lý cấp trung và quản trịcấp cao ............................................. 32
5.3. Xung đột giữa các bộph ận trong doanh nghiệp ....................................................... 32
5.4. Xung đột giữa quản lý và nhân viên .................................................................................. 34
5.5. Xung đột giữa nhân viên và nhân viên (đồng nghiệp, nhân viên cũvà nhân
viên mới) ........................................................................................................................................................ 34
PHẦN 4. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN...................................................................................... 37
1. Kết luận nội dung đềtài ..................................................................................................... 37
1.1. Trong Doanh nghiệp Việt Nam, các loạimâu thuẫn chủyếu là: ..................... 37
1.2. Đối với Doanh nghiệp quốc doanh:.................................................................................... 37
1.3. Đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh: ..................................................................... 37
1.4. Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tưn ước ngo ài..................................................... 37
1.5. Phương hướng giải quyết các mâu thuẫn ..................................................................... 37
2. Đánh giá kết quảlàm việc của nhóm.......................................................................... 38
Tài liệu tham khảo: ....................................................................................................................... 40
PHỤLỤC 01 ...................................................................................................................................... 41
PHỤLỤC 02 ...................................................................................................................................... 45
PHỤLỤC 03 ...................................................................................................................................... 46
PHỤLỤC 04 ...................................................................................................................................... 48
PHỤLỤC 05 ...................................................................................................................................... 49
PHỤLỤC 06 ...................................................................................................................................... 50
PHỤLỤC 07 ...................................................................................................................................... 51
ĐềTài: Xung đột và giải quyếtxung độttrong doanh nghiệp ViệtNam

GIẢI THÍCH ĐỊNH NGHĨ VÀ T ỪVIẾT TẮT

Đị nghĩ Từviết
tắt
TNHH
KHĐT

Trách Nhiệm Hữu Hạn
KếHoạch Đầu Tư


Giảithích

ĐềTài: Xung đột và giải quyếtxung độttrong doanh nghiệp ViệtNam


PHẦN 1. GIỚI THIỆU ĐỀTÀI

1. Đặt vấn đềTrong thời kỳ ộinhập, sựra đời ngày càng nhiều các tập đoàn l ớn và hoạtđộng đầ
tưtrên thị ường càng trởnên mạnh mẽdẫn đến việc cạnh tranh khốc liệtgiữa các doanh
nghiệp trong và ngoài nước là điều tất yếu. Các doanh nghiệp muốn giữvững vịthếcủa
mình trên thương trường thì ngoài những đường lối chính sách phát triển mang tính cạnh
tranh cao, còn phải chu toàn vềcác vấ đềtrong nội tạ doanh nghiệp nhằm thống nhấ
động lực hành vi của những cá nhân trong doanh nghiệp. Khi có sựđoàn kếtchặtchẽtrong
tổchức, mọi người đều đồng lòng, có niềm tin vào tổchức thì việc vượt qua các khó khăn
trởngạitrong kinh doanh trên thịtrường sẽtrởnên dễdàng hơn rấtnhiều.

Ngay cảnhững người thành thạo trong công việc cũng sẽlàm việc kém hiệu quảkhi
gặ phảimâu thuẫn, xung đột. Xung đột là một hiện tượng xã hội phổbiế trong mọi loạ
hình tổchức. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, xung đột không được xửlý, không
phải vì người ta không nhận ra sựtồn tại của chúng mà do người ta không biết xửlý như
thế ào. Chính vì vậy, nhậ thức đúng đắn và xửlý xung đột theo hướng có lợi cho tổchức
là mộtkỹnăng quan trọng đốivớimọi nhà quản lý cũng nhưmỗi cá nhân nói chung.

Mộtthống kê của các nhà nghiên cứu Mỹcho thấy, mộtnhà quản lý trung bình dùng
21% thời gian trong tuần đểgiảquyếtcác mâu thuẫn và xung đ trong doanh nghiệp. Như
vậ giảiquyếtxung đột và mâu thuẫn sao cho ổn thỏa là một công việ mà nhà quản lý cần
chú tâm đểthúc đẩy doanh nghiệp làm việc tốthơn.

Tuy nhiên, cũng cần biết rằng không phải mọi sựxung đột đều mang ý nghĩ tiêu
cực. Có những xung đột giúp nhà lãnh đ rấnhiều trong việc đư ra những quyết đị


ĐềTài: Xung đột và giải quyếtxung độttrong doanh nghiệp ViệtNam

chính xác và toàn diện hơn. Vì thếcần học cách đểgiải quyết xung đột chứkhông phải là
loạitrừ.

Hiểu đợc tầm quan trọng của việc nhận biếtvà giảiquyếcác xung độttrong các tổ
chức, nhóm 6 tiến hành nghiên cứu đềtài: “Xung đột và giải quyết các xung đột trong
doanh nghiệp ViệNam”

2. Mục tiêu nghiên cứu
- Nhận dạng nguyên nhân của các xung độttạidoanh nghiệ ViệtNam.
- Bản chấcác xung độtchính trong doanh nghiệp ViệNam thực tế
- Nguồn gốc các xung đột trong thực tế
- Tầm ảnh hưởng các xung đột ( tích cực hay tiêu cực) trong thực tế
- Cách thức giảquyếtcác xung độtqua một sốình huống thực tế


ĐềTài: Xung đột và giải quyếtxung độttrong doanh nghiệp ViệtNam


PHẦN 2. CƠSỞLÝ THUYẾT

1. Xung đột

1.1. Khái ni ệm
Xung độtlà quá trình trong đ một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đốilậ
hoặc bịảnh hưởng tiêu cực bởi mộtbên khác.
1.2. Vai trò và ý nghĩ
Người ta nhận thấy rằng mâu thuẫn là điều không thểtránh được. S ựtiềm ẩn xung
độtđợc tìm thấy ởmọinơ Xung đ cũng nhưmâu thuẫ trong mộttổchức có thểxảy ra
ởnhiề cấp độtừnhỏới lớn
Cầ phân biệtnhững mâu thuẫn và xung đ có lợi và có h ạcho doanh nghiệp. Theo
các chuyên gia, xung đ và mâu thuẫn có hại là về ình cả và liên quan đ việc không
hợp nhau nhưng mang tính tàn phá. Đây là bản chấtdẫn tới nhiều khảnăng thấtbạikhi giải
quyếcác xung đột này.
Khi có quá nhiều xung đột và mâu thuẫn cũng có hạivì mức độxung đột cao sẽ ạ
ra sựmấkiểm soát trong tổchức, n ng suất giảm và sựthù hằn gia tăng giữa con người.
Năng lượng lẽra dành cho công việc thì lại dành cho xung đột và mâu thuẫn. Với mức độ
cao của mâu thuẫn và xung đột, sựgiận dữsẽcó xu hướng tậ trung lên cá nhân thay vì
tranh cãi có thểgiải quyết. Từđây có thểthấy sựphối hợp đã biến mất và lòng tin bịđe
dọa. Công ty sẽ ịàn phá vì những chuyệ này.
Còn xung độtvà mâu thuẫn có lợi trong mộtdoanh nghiệp khi nó xuấtphát từnhững
bấđồng vền ng lực. Khi có quá ít xung đột và mâu thuẫn cũng là bất lợi, vì người ta trở
nên tựmãn. Khi đ sẽcó rấít hoặ chẳng có chút sáng tạo nào.

Download:

https://www.facebook.com/download/239210489583261/VanLuong.Blogspot.Com_GQXD.rar


EmoticonEmoticon