Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Công văn hủy hóa đơn

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
_________b a_________

Biªn b¶n HỦY ho¸ ®¬n

Tp Hồ Chí Minh, ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2009
- C¨n cø Th«ng t­ sè 73/TC/TCT ngµy 20/10/1997 h­íng dÉn chÕ ®é ho¸ ®¬n chøng tõ ®èi víi hµng ho¸ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng.
- C¨n cø th«ng t­ sè 17/199TT-BTC ngµy 05/02/1999 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn, söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm cña th«ng t­ sè 73/TC/TCT.
H«m nay, chóng t«i gåm cã:

Bªn MUACÔNG TY CP TÂP ĐÒAN HIPT

§Þa chØ:  152  Thụy Khuê, Tây Hồ Hà nội
MST: 0100364579
Do «ng/bµ:  ………………………………... 
Chøc vô:  ……………………... , lµm ®¹i diÖn.
Bªn BÁNCN CÔNG TY TNHH Giải Pháp và Tư vấn Công nghệ HIPT
§Þa chØ:    222-224 Trần Hưng Đạo,  Q1
MST: 01 00364579-012
Do ông :    Nguyễn Kim Quốc Bảo
Chøc vô:    Giám đốc-lµm ®¹i diÖn.
Hai bªn cïng nhau xem xÐt vµ nhÊt trÝ:
1. Hủy ho¸ ®¬n GTGT :
Số hóa đơn 0115589 , Ký hiệu PK/2008 N , ngày 22/04/09
2. Lý do  hủy  ho¸ ®¬n:
Viết sai thuế suất thuế GTGT
Biªn b¶n điều chỉnh ho¸ ®¬n nµy ®­îc lËp thµnh 02 b¶n, mçi bªn gi÷ 01 b¶n.
§¹i diÖn bªn A
§¹i diÖn bªn B 


Download:


EmoticonEmoticon