Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Thông báo mất hóa đơn

C.TY CP DL VÀ TM VINPEARL
Cảng Phú Quý, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Tel: 058-590611          Fax: 058-590613
---------------a { b---------------
CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
         Số: _____/TB/VP/2007
“V/v: Thông báo mất  hóa đơn”
              Nha Trang, ngày 22 tháng 05 năm 2007.
              Kính gửi:     CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA.
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl Chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa Công ty chung tôi trong thời gian vừa qua. 
Ngày 21 tháng 05 năm 2006, sau khi tập hợp hóa đơn của phòng dịch vụ khách hàng, phòng kế tóan Công ty phát hiện thiếu hóa đơn  số 007162 seri AB/2006T ( Hóa đơn chưa sử dụng cả 3 liên). Công ty chúng tôi đã tiến hành tra soát từ lúc nhận hóa đơn đến lúc kiểm tra doanh thu nhưng vẫn chưa tìm thấy hóa đơn này.
Công ty chúng tôi xin thông báo đến Cục thuế Khánh Hòa sự việc trên để kịp thời ngăn chặn những hành vi trái pháp luật của việc lợi dụng mất hóa đơn chưa sử dụng và cam đoan tất cả sự việc trên là sự thật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Cơ quan thuế về qui định hiện hành trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn.
Trân trọng kính chào./.
       CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TM VINPEARL
      PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP Công ty
- Phòng KToán 
      MAI THU THỦYDownload:EmoticonEmoticon