Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Mẫu biên bản mất hóa đơn

Cty TNHH Moät TVTMQT Haûi Phoøng            COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
  05 Phan Chu Trinh, Q1, HCM                                            Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
        = = = o0o = = =                                          -----o0o-----
          
BIEÂN BAÛN MAÁT  HOAÙ ÑÔN
        Hoâm nay, ngaøy 26 thaùng 06 naêm 2007. taïi vaên phoøng Coâng ty TNHH Moät Thaønh Vieân Thöông Maïi Quoác Teá Haûi Phoøng. Chuùng toâi goàm coù:
ÑAÏI DIEÄN BEÂN BAÙN : COÂNG TY TNHH MOÄT THAØNH VIEÂN TM  Q.TEÁ HAÛI PHOØNG.
OÂng :  Hoà Phöôùc Thieän Chöùc vuï:  Giaùm ñoác
Ñòa chæ:  05 Phan Chu Trinh, Q1, TPHCM
Maõ soá thueá:  0200106677-001
ÑAÏI DIEÄN BEÂN MUA :  COÂNG TY CP DL & TM VINPEARL
Baø :  Mai Thu Thuyû Chöùc vuï: P. Toång Giaùm ñoác
Ñòa chæ:  Caûng Phuù Quyù –Phöôøng Vónh Nguyeân –TP Nha Trang
Ñieän thoaïi:  058.590611 Fax: 058.590613
Maõ soá thueá:  4200456848
Hai beân cuøng laøm bieân baûn thoâng baùo maát hoùa vôùi noäi dung chi tieát nhö sau:
1/ Soá HÑ:  0057759    Soá seâri: EB/2007N        Ngaøy HÑ:  10/05/2007
Noäi dung:  Cuøi choû 931.84.689 
Maét thaàn 959.01.000
Coäng tieàn haøng : 242.176.000 ñoàng
Thueá VAT 10% :   24.217.600 ñoàng
Coäng tieàn thanh toaùn:  266.393.600 ñoàng
Lyù do :   Ngaøy 29/04/2007 Coâng ty CP DL & TM Vinpearl coù kyù hôïp ñoàng vôùi mua baùn soá 11/2007/HÑ-MB/VINPEARL-QTHP vôùi Coâng Ty TNHH Moät Thaønh Vieân TM  Q.Teá Haûi Phoøng ñeå mua moät soá loaïi phuï kieän laép ñaët cöûa khaùch saïn. Beân Baùn chuyeån ñôït haøng ñaàu tieân cho Beân Mua qua ñöôøng böu phaåm vaø göûi keøm theo lieân 2 hoùa ñôn GTGT treân vaøo moät trong caùc thuøng haøng. Khi nhaän böu kieän, Beân Mua do khoâng bieát coù hoùa ñôn taøi chính beân trong neân nhaân vieân nhaän haøng ñaõ chuyeån caùc thuøng haøng coù hoùa ñôn sang ñaûo Hoøn Tre giao cho toå ñoäi thi coâng laép ñaët vaøo coâng trình. Sau khi ñöôïc Beân Baùn thoâng baùo hoùa ñôn taøi chính cho loâ haøng ñaõ keøm theo caùc thuøng haøng, Beân Mua ñaõ coá gaéng tìm laïi nhöng hoùa ñôn naøy ñaõ thaát laïc.
Bieân baûn naøy ñöôïc laäp thaønh 04 baûn coù giaù trò nhö nhau ñeå laøm caên cöù giaûi trình vôùi Cô quan thueá cuûa caùc Beân khi caàn thieát. Moãi beân giöõ 02 baûn.
             ÑAÏI DIEÄN BEÂN B     ÑAÏI DIEÄN BEÂN A        
              

Download:


EmoticonEmoticon