Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Các chứng từ kế toán cần lưu

CÁCH LƯU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
SỐ FILE CHỨNG TỪ CẦN LƯU TRONG FILE CHI TIẾT GHI CHÚ
01 Phiếu thu  Viết Phiếu thu . Đính kèm phiếu thu gồm:
 - Hóa đơn xuất hàng (liên xanh); Hoặc
 - Chứng từ gốc khác nếu có
02 Phiếu chi Viết Phiếu chi in . Đính kèm Phiếu chi
 - Chứng từ gốc (HĐ copy, Bảng lương VP, bảng lương công nhân . . .)
03 Sổ kế toán In sổ kế toán các TK. Chấm lại với chứng từ gốc. Hoàn thiện chứng từ
04 Hóa đơn VAT  - Bảng kê VAT đầu vào. Kẹp Báo cáo cùng với Hóa đơn gốc. Riêng Hóa đơn TSCĐ và các chi phí cấu thành giá vốn photo lưu kèm Bàng kê VAT. Hóa đơn gốc lưu tại File TSCĐ và Phiếu nhập kho
 - Bảng kê VAT đầu ra (Kê theo Hóa đơn liên tím lưu tại quyển HĐ gốc
 - Tờ khai VAT
 - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
05 Tài sản cố định, công cụ, PB  - Hóa đơn mua sắm TSCĐ
 - Bảng tính khấu hao
 - Bảng tính công cụ và các khoản chờ phân bổ
06 Báo cáo kho  - Phiếu nhập mua hàng
 - Bộ chứng từ nhập hàng. Toàn bộ Hóa đơn cấu thành nên giá vốn lưu tại Bộ chứng từ này. Photo lại Biên lai nộp thuế NK và VAT lưu vào Bảng kê VAT
 - Hóa đơn mua hàng (Photo lại HĐ này và lưu vào Phiếu chi thanh toán cuối cùng)
 - Báo cáo XNT
Thẻ kho
07 Chứng từ kế toán  - Phiếu kế toán
và sổ phụ ngân hàng  - Sổ phụ ngân hàng. Hàng quý đề nghị ngân hàng in sao kê và chấm lại với các khoản phát sinh trong quý.
 - Báo cáo thuế 
08 Biên bản đối chiếu công nợ Các biên bản đối chiếu công nợ từng tháng hoặc từng quý đối với các nhà cung cấp, khách hàng. Mỗi đối tượng chia riêng 1 file.
09 Hợp đồng thuê nhà, Điện nước, …  - Hợp đồng thuê nhà
 - Hợp đồng Điện
 - Hợp đồng nước
 - Hợp đồng Điện thoại
 - Hợp đồng Internet
10 Hợp đồng Kinh tế (Mua vào)  - Hợp đồng mua hàng
 - Hợp đồng quảng cáo
 - Hợp đồng in ấn
 - Hợp đồng 
11 Hợp đồng kinh tế (bán ra)  - Hợp đồng đầu ra
12 Hợp đồng giao khoán - Hợp đồng giao khoán Đối với công ty xây dựng hoặc xấy lắp
- Thanh lý Hợp đồng khoán
- Biên bản ngiệm thu bàn giao công trình
- Bảng chấm công 
Bảng thanh toán tiền lương cho công nhân
Bản cam kết mẫu 23 
13 Hồ sơ công trình - Hồ sơ đề xuất
- Hồ sơ hoàn công
- Hồ sơ Quyết toán ( trong đó có biên bản nghiệm thu với bên A)
14 CV đi và đến liên quan đến NH và thuế  - Công văn Thuế
 - Công văn ngân hàng
15 Hồ sơ nhân sự  - Hồ sơ từng nhân viên. Gồm: HS, các quyết định, . . .)
- Hợp đồng LĐ của công nhân các năm
16 QĐ, công văn  - Thông báo, công văn, QĐ của Công ty
17 Hồ sơ ngân hàng Hồ sơ vay vốn, các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh và thư bảo lãnh của NH
18 Hồ sơ BHXH Bản đối chiếu của BHXH và các hồ sơ khác liên quan đến BHXH.
Danh mục sổ kế toán
TK 111 Sổ quỹ tiền mặt
TK 112 Sổ TGNH
TK 133 Sổ theo dõi thuế GTGT
TK 131,331 Sổ theo dõi thanh toán với người mua, người bán
TK 152
TK 153 Sổ chi tiết vật liệu hàng hoá ( CCDC)
TK 154 Sổ chi phí SXKD 
TK 211 Sổ theo dõi TSCĐ
TK 214 Sổ kế toán chi tiết TK 214
TK 511,515 Sổ chi tiết bán hàng
TK 642,635 Sổ chi phí SXKD 
Sổ kế toán chi tiết dùng cho các TK sau : TK 1388
TK 1421
TK 311
TK 334
TK 335
TK 3383,3384
TK 4212
TK 632 , 821, 911,635


https://www.facebook.com/download/690410111029329/Danh%20muc%20cac%20file%20can%20luu.xls https://www.facebook.com/download/690410111029329/Danh%20muc%20cac%20file%20can%20luu.xls


EmoticonEmoticon