Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

CÔNG TY TNHH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG AN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

(V/v thi công Công trình: Hệ thống thoát nước thải
Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – CN Quảng Trị
theo hợp đồng thi công xây dựng số 08/HĐKT/2012 ngày 30/08/2012)


Kính gửi:    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình


   - Tên khách hàng vay vốn:  CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN
   - Người đại diện: Ông:  Nguyễn Văn Yết    chức vụ: Giám đốc.
    Số CMND: 194271134 do Công an Quảng Bình cấp ngày 11/10/2002.
   - Địa chỉ: Số 7, đường Phùng Hưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
   - Điện thoại: 052.3823426.
   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3100253539 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 28/09/1999, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 19/10/2011.
   - Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:
   + Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi;
   + Lắp đặt hệ thống điện;
   + Khai thác đá, cát, sỏi…
   - Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình cho vay tổng số tiền: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn) để thực hiện thi công xây dựng tại Công trình: Khu nuôi tôm thẻ chân trắng sạch bệnh cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – CN Quảng Trị.
.
I. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN
1. Một số thông tin
+ Thời gian thực hiện Hợp đồng: trong 02 tháng  kể tử ngày khởi công.
+ Tổng giá trị hợp đồng: 5.000.000.000 đồng
+ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
+ Tạm ứng: 0 đồng
+ Nghiệm thu thanh toán thành 03 đợt theo điều 5.3
+ Thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản trong vòng 07 ngày.
2. Tính toán hiệu quả phương án
2.1 Xác định giá trị thi công: 5.000.000.000 đồng
-          Theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 08/HĐKT/2012
     + Tổng giá trị hợp đồng là: 5.000.000.000 đồng
     + Giá trị đã thực hiện: 0 đồng
     + Tổng giá trị hợp đồng còn lại: 5.000.000.000 đồng
-          Tổng chi phí thực hiện (Tổng nhu cầu vốn): 4.500.000.000 đồng
-          Tạm ứng: 0 đồng
-          Vốn tự có và vốn khác                2.500.000.000 đồng
-          Vốn đã vay NHCT QB:                                    0 đồng
2.2 Vốn đề nghị vay lần này:             2.000.000.000 đồng
2.3  Tổng lợi nhuận dự kiến:                500.000.000 đồng
3. Kế hoạch thi công, rút vốn.
   Để hoàn thành việc thi công trong 02 tháng tới, Công ty dự kiến nghiệm thu, thanh toán theo các đợt, chi tiết được lập cụ thể như sau:
  + Tổng giá trị hợp đồng là: 5.000.000.000 đồng
   Chủ đầu tư  sẽ thanh toán cho bên B làm 3 đợt :
       - Đợt 1 : Chủ đầu tư  sẽ thanh toán cho Bên B :   2.500.000.000 đồng khi hoàn thành 50% công việc (Khi nhập đủ số lượng ống PVC và HPDE theo dự toán) vào ngày 15/11/2012
       - Đợt 2 : Chủ đầu tư  sẽ thanh toán cho Bên B :    1.500.000.000 đồng khi hoàn thành 80% công việc vào ngày 30/11/2012
       - Đợt 3 : Chủ đầu tư  sẽ thanh toán cho Bên B :  1.000.000.000 đồng khi hoàn thành 100% công việc vào ngày 15/12/2012    
                         
- Hiệu quả dự kiến như sau:                                                                                  Đơn vị tính: Đồng
I. Tổng Gía trị hạng mục (A)
5.000.000.000
II. Tổng chi phí thực hiện (B)
Tổng CP
4.500.000.000
1. Chi phí trực tiếp                                                             68,9% * Tổng CP              3.100.500.000
1.1 Chi phí nguyên, nhiên liệu
2.480.400.000
Ống PVC, HPDE, Phụ kiện
80% CP trực tiếp
2.480.400.000
1.2 Chi phí nhân công
15% CP trực tiếp
465.075.000
1.3 Chi phí quản lý
05% CP trực tiếp
155.025.000
2. Chi phí máy thi công
30% Tổng CP
1.350.000.000
3.1 Chi phí máy thi công (Dầu DO, Dầu phụ…)
85% CP máy TC
1.147.500.000
3.2 Khấu hao TSCĐ
15% CP máy TC
202.500.000
3. Chi phí tài chính
1,1% Tổng CP
49.500.000
Lải suất 13%/năm
49.500.000
III.Lợi nhuận tạm tính (C = A-B)
500.000.000
                                                                                                                                                                      
- Diễn giải các chi phí chính: Đối với hạng mục trên khối lượng thi công chủ yếu là sử dụng vật liệu, máy đào, máy ủi do vậy chi phí trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu là mua ống nhựa, HPĐE và chi phí Dầu Diezen và chi phí nhân công để thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký.
- Nhà cung cấp NVL chính cho Công ty là: DNTN Phát Đạt, Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty Hương Thủy, Công ty TMDV Quảng Trị…….

II. NHU CẦU VỐN CỦA PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH TRẢ NỢ, LÃI SUẤT VÀ THỜI HẠN VAY VỐN:
1. Tổng nhu cầu vốn thi công công trình:  4.500.000.000 đồng. Trong đó:
-          Tạm ứng: 0 đồng
-          Vốn tự có và vốn khác                                 2.500.000.000 đồng
-          Vốn đã vay NHCT QB:                                    0 đồng
2. Vốn dự kiến vay: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn)
3.  Phương án trả nợ
- Thời hạn xin vay: 6 tháng
- Tổng thời gian rút vốn: Để hoàn thành việc thi công trong 02 tháng tới, Công ty dự kiến nghiệm thu, thanh toán đợt 1 là 2.500.000.000 đồng vào ngày 15/11/2012.
-  Lãi suất: 13%/năm
            - Nguồn và kế hoạch trả nợ: Trích từ tiền thanh toán hoàn thành khối lượng thi công để trả nợ, chậm nhất trả nợ xong trước ngày …./…../2013.
                                        
              Đồng Hới, ngày 9 tháng 11 năm 2012
                 KHÁCH HÀNG VAY VỐNCÔNG TY TNHH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG AN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

(V/v thi công Công trình: Khu nuôi tôm thẻ chân trắng sạch bệnh cho
Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – CN Huế 2
theo hợp đồng công trình: CP Huế 2 số 08/HĐKT/2012 ngày 01/10/2012)


Kính gửi:    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình


   - Tên khách hàng vay vốn:  CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN
   - Người đại diện: Ông:  Nguyễn Văn Yết    chức vụ: Giám đốc.
    Số CMND: 194271134 do Công an Quảng Bình cấp ngày 11/10/2002.
   - Địa chỉ: Số 7, đường Phùng Hưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
   - Điện thoại: 052.3823426.
   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3100253539 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 28/09/1999, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 19/10/2011.
   - Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:
   + Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi;
   + Lắp đặt hệ thống điện;
   + Khai thác đá, cát, sỏi…
   - Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình cho vay tổng số tiền: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệuđồng chẵn) để thực hiện thi công xây dựng tại Công trình: Khu nuôi tôm thẻ chân trắng sạch bệnh cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – CN Huế 2

I. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN
1. Một số thông tin
+ Thời gian thực hiện Hợp đồng: trong 02 tháng  kể tử ngày khởi công.
+ Tổng giá trị hợp đồng: 1.700.000.000 đồng
+ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
+ Tạm ứng: 0 đồng
+ Nghiệm thu thanh toán thành 02 đợt theo điều 5.3
+ Thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản trong vòng 07 ngày.
2. Tính toán hiệu quả phương án
2.1 Xác định giá trị thi công: 1.700.000.000 đồng
-          Theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 11/HĐKT/2012
     + Tổng giá trị hợp đồng là: 1.700.000.000 đồng
     + Giá trị đã thực hiện: 0 đồng
     + Tổng giá trị hợp đồng còn lại: 1.700.000.000 đồng
-          Tổng chi phí thực hiện (Tổng nhu cầu vốn): 1.530.000.000 đồng
-          Tạm ứng: 0 đồng
-          Vốn tự có và vốn khác                830.000.000 đồng
-          Vốn đã vay NHCT QB:                                0 đồng

2.2 Vốn đề nghị vay lần này:             700.000.000 đồng
2.3 Tổng lợi nhuận dự kiến:  170.000.000 đồng
3. Kế hoạch thi công, rút vốn.
   Để hoàn thành việc thi công trong 02 tháng tới, Công ty dự kiến nghiệm thu, thanh toán theo các đợt, chi tiết được lập cụ thể như sau:
  + Tổng giá trị hợp đồng là: 1.700.000.000 đồng
   Chủ đầu tư  sẽ thanh toán cho bên B làm 2 đợt :
       - Đợt 1 : Chủ đầu tư  sẽ thanh toán cho Bên B :   850.000.000 đồng khi hoàn thành 50% công việc vào ngày 30/11/2012
       - Đợt 2 : Chủ đầu tư  sẽ thanh toán cho Bên B : 850.000.000 đồng khi hoàn thành 100% công việc vào ngày 20/12/2012                               

- Hiệu quả dự kiến như sau:                                                                                  Đơn vị tính: Đồng
I. Tổng Gía trị hạng mục (A)
1,700,000,000
II. Tổng chi phí thực hiện (B)
Tổng CP
1,530,000,000
1. Chi phí trực tiếp                                                     28,9% * Tổng CP              442,170,000
1.1 Chi phí nguyên, nhiên liệu
309,519,000
Ống PVC, HPDE, Phụ kiện
70% CP trực tiếp
309,519,000
1.2 Chi phí nhân công
25% CP trực tiếp
110,542,500
1.3 Chi phí quản lý
05% CP trực tiếp
22,108,500
2. Chi phí máy thi công
70% Tổng CP
1,071,000,000
3.1 Chi phí máy thi công (Dầu DO, Dầu phụ…)
85% CP máy TC
910,350,000
3.2 Khấu hao TSCĐ
15% CP máy TC
160,650,000
3. Chi phí tài chính
1,1% Tổng CP
16,830,000
Lải suất 13%/năm
16,830,000
III.Lợi nhuận tạm tính (C = A-B)
170,000,000
                                                                                                                                                                      
- Diễn giải các chi phí chính: Đối với hạng mục trên khối lượng thi công chủ yếu là dùngmáy đào, máy ủi do vậy chi phí trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn và chi phí mua ống nhựa và chi phí Dầu Diezen và chi phí nhân công để thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký.
- Nhà cung cấp NVL chính cho Công ty là: DNTN Phát Đạt, Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty Hương Thủy, Công ty TMDV Quảng Trị…….
II. NHU CẦU VỐN CỦA PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH TRẢ NỢ, LÃI SUẤT VÀ THỜI HẠN VAY VỐN:
1.      Tổng nhu cầu vốn thi công công trình:  1.530.000.000 đồng. Trong đó:
-          Tạm ứng: 0 đồng
-          Vốn tự có và vốn khác                                 830.000.000 đồng
-          Vốn đã vay NHCT QB:                                    0 đồng
2. Vốn dự kiến vay: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng chẵn)
3.   Phương án trả nợ
- Thời hạn xin vay: 6 tháng
- Tổng thời gian rút vốn: Để hoàn thành việc thi công trong 02 tháng tới, Công ty dự kiến nghiệm thu, thanh toán đợt 1 là 850.000.000 đồng vào ngày 30/11/2012.
-  Lãi suất: 13%/năm
      - Nguồn và kế hoạch trả nợ: Trích từ tiền thanh toán hoàn thành khối lượng thi công để trả nợ, chậm nhất trả nợ xong trước ngày …./…../2013.
                                                                                  Đồng Hới, ngày 9 tháng 11 năm 2012
                 KHÁCH HÀNG VAY VỐNCÔNG TY TNHH                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG AN                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

(V/v thi công Công trình: Khu nuôi tôm thẻ chân trắng sạch bệnh cho
Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – CN Quảng Bình
đồng công trình: CP Quảng Bình số 13/HĐKT/2012 ngày 25/10/2012)


Kính gửi:    Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình


   - Tên khách hàng vay vốn:  CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN
   - Người đại diện: Ông:  Nguyễn Văn Yết    chức vụ: Giám đốc.
    Số CMND: 194271134 do Công an Quảng Bình cấp ngày 11/10/2002.
   - Địa chỉ: Số 7, đường Phùng Hưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
   - Điện thoại: 052.3823426.
   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3100253539 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 28/09/1999, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 19/10/2011.
   - Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:
   + Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi;
   + Lắp đặt hệ thống điện;
   + Khai thác đá, cát, sỏi…
   - Đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình cho vay tổng số tiền: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng chẵn) để thực hiện thi công xây dựng tại Công trình: Khu nuôi tôm thẻ chân trắng sạch bệnh cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam – CN Quảng Bình

.I. THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN
1. Một số thông tin
+ Thời gian thực hiện Hợp đồng: trong 02 tháng  kể tử ngày khởi công.
+ Tổng giá trị hợp đồng: 1.670.000.000 đồng
+ Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
+ Tạm ứng: 0 đồng
+ Nghiệm thu thanh toán thành 02 đợt theo điều 5.3
+ Thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản trong vòng 07 ngày.
2. Tính toán hiệu quả phương án
2.1 Xác định giá trị thi công: 1.670.000.000 đồng
-          Theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 13/HĐKT/2012
     + Tổng giá trị hợp đồng là: 1.670.000.000 đồng
     + Giá trị đã thực hiện: 0 đồng
     + Tổng giá trị hợp đồng còn lại: 1.670.000.000 đồng
-          Tổng chi phí thực hiện (Tổng nhu cầu vốn): 1.503.000.000 đồng
-          Tạm ứng: 0 đồng
-          Vốn tự có và vốn khác                803.000.000 đồng
-          Vốn đã vay NHCT QB:                                0 đồng
2.2 Vốn đề nghị vay lần này:             700.000.000 đồng
2.3  Tổng lợi nhuận dự kiến:  167.000.000 đồng
3. Kế hoạch thi công, rút vốn.
   Để hoàn thành việc thi công trong 02 tháng tới, Công ty dự kiến nghiệm thu, thanh toán theo các đợt, chi tiết được lập cụ thể như sau:
  + Tổng giá trị hợp đồng là: 1.670.000.000 đồng
   Chủ đầu tư  sẽ thanh toán cho bên B làm 2 đợt :
       - Đợt 1 : Chủ đầu tư  sẽ thanh toán cho Bên B :   835.000.000 đồng khi hoàn thành 50% công việc vào ngày 30/11/2012
       - Đợt 2 : Chủ đầu tư  sẽ thanh toán cho Bên B : 835.000.000 đồng khi hoàn thành 100% công việc vào ngày 20/12/2012                                
- Hiệu quả dự kiến như sau:                                                                                  Đơn vị tính: Đồng
I. Tổng Gía trị hạng mục (A)
1,670,000,000
II. Tổng chi phí thực hiện (B)
Tổng CP
1,503,000,000
1. Chi phí trực tiếp                                                                  28,9% * Tổng CP              434,367,000
1.1 Chi phí nguyên, nhiên liệu
304,056,900
Ống PVC, HPDE, Phụ kiện
70% CP trực tiếp
304,056,900
1.2 Chi phí nhân công
25% CP trực tiếp
108,591,750
1.3 Chi phí quản lý
05% CP trực tiếp
21,718,350
2. Chi phí máy thi công
70% Tổng CP
1,052,100,000
3.1 Chi phí máy thi công (Dầu DO, Dầu phụ…)
85% CP máy TC
894,285,000
3.2 Khấu hao TSCĐ
15% CP máy TC
157,815,000
3. Chi phí tài chính
1,1% Tổng CP
16,533,000
Lải suất 13%/năm
16,533,000
III.Lợi nhuận tạm tính (C = A-B)
167,000,000
                                                                                                                                                                      
- Diễn giải các chi phí chính: Đối với hạng mục trên khối lượng thi công chủ yếu là dùng máy đào, máy ủi do vậy chi phí trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn và chi phí mua ống nhựa và chi phí Dầu Diezen và chi phí nhân công để thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký.
- Nhà cung cấp NVL chính cho Công ty là: DNTN Phát Đạt, Công ty TNHH Thái Hòa, Công ty Hương Thủy, Công ty TMDV Quảng Trị…….
II. NHU CẦU VỐN CỦA PHƯƠNG ÁN, KẾ HOẠCH TRẢ NỢ, LÃI SUẤT VÀ THỜI HẠN VAY VỐN:
2.      Tổng nhu cầu vốn thi công công trình:  1.503.000.000 đồng. Trong đó:
-          Tạm ứng: 0 đồng
-          Vốn tự có và vốn khác                                 803.000.000 đồng
-          Vốn đã vay NHCT QB:                                    0 đồng
2. Vốn dự kiến vay: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng chẵn)
3.   Phương án trả nợ
- Thời hạn xin vay: 6 tháng
- Tổng thời gian rút vốn: Để hoàn thành việc thi công trong 02 tháng tới, Công ty dự kiến nghiệm thu, thanh toán đợt 1 là 835.000.000 đồng vào ngày 30/11/2012.
-  Lãi suất: 13%/năm
      - Nguồn và kế hoạch trả nợ: Trích từ tiền thanh toán hoàn thành khối lượng thi công để trả nợ, chậm nhất trả nợ xong trước ngày …./…../2013.
                             
          
              Đồng Hới, ngày 9 tháng 11 năm 2012
                 KHÁCH HÀNG VAY VỐNEmoticonEmoticon