Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Biên bản mất hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
BIÊN BẢN MẤT HOÁ ĐƠN ( GTGT) LIÊN 2 ĐÃ LẬP.
Số ……./BBMHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn      
   bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.


Hôm nay, ngày ………, đại diện hai bên gồm có:

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN…………………………………
Địa chỉ :  …………………………………………….
Điện thoại : ………….                MST: ……………….
Ông (bà): ………………...                   Chức vụ : …………….

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:   …………………………………………………….
Địa chỉ :  ………………………………………………………………
Điện thoại :  …………                MST: ………………………….
            Ông (bà) : …………………….             Chức vụ : ……………………..

Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng (bên nhận hóa đơn) đã làm mất bản gốc  liên 2 các hóa đơn GTGT đã lập theo chi tiết sau:

Các số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):

S
STT
Tên loại hóa đơn
Mẫu số
Ký hiệu hóa đơn
Từ số
đến số
Số
lượng
Liên
Hóa
đơn
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Giá trị gia tăng
01GTKT…/…
…….
…..
……
….
Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đã sử dụng

            Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng (bên giao hóa đơn) đã thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo tháng …………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản.

     ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN                              ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠNEmoticonEmoticon