Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

file .mwb là gì

The MWB file type is primarily associated with 'MySQL Workbench' by MySQL AB. MySQL Workbench is a database modeling tool for MySQL. You can use it to design and create new database schemas, document existing databases and even perform complex migrations to MySQL.

MWB chủ yếu liên quan với 'MySQL Workbench' bởi MySQL AB. MySQL Workbench là một công cụ mô hình cơ sở dữ liệu cho MySQL. Bạn có thể sử dụng nó để thiết kế và tạo các lược đồ cơ sở dữ liệu mới, tài liệu cơ sở dữ liệu hiện có và thậm chí thực hiện di chuyển phức tạp để MySQL.


EmoticonEmoticon