Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Cong ty co phan Sài Gòn Food

Cong ty co phan Sài Gòn Food tuyen nhan su:
+Vi tri:NVBH 
+khu vuc Hoc Mon:1 NV
+Khu vuc Cu Chi:1NV
+nganh hang:thuc pham(gia vi)
+yeu cau:it nhat 1 nam kinh ban hang (uu tien khu vuc Cu Chi)
+Luong va phu cap:5 tr(CB:3,5 tr+phu cap:1,5tr)thu viec 2 thang lanh 85%,thuong KPI tu 3tr toi 6tr.Sau 2 thang thu viec ki hop dong va huong che do theo chinh sach cua nha nuoc.truoc khi vao lam cty se trainning va phat dong phuc + balo vv...vv.Ae nao co nhu cau lien he:Mr Hải:0909974787 -0908974787,no SMS


EmoticonEmoticon