Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Kinh tế quốc tế - bài giảng

Chương 1 Những công cụ của chính sách thương mại
Chương 2 Ảnh hưởng của những chính sách thương mại 
Chương 3 Những tranh luận cổ điển về việc bảo hộ mậu dịch
Chương 4 Những tiếp cận đối với sự can thiệp chính sách thương mại của những nhà bảo hộ mậu dịch mới  Chương 5 Sự hợp nhất kinh tế

http://www.fileden.com/files/2009/5/4/2429370/VanLuong/VanLuong.Blogspot.com_kinhtequocte.rar


EmoticonEmoticon