Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Bộ ba bất khả thi ở các nước đang phát triển và đánh giá mẫu hình bộ ba ở Việt Nam


Bộ ba bất khả thi ở các nước đang phát triển và đánh giá mẫu hình bộ ba ở Việt Nam


DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................................. 4
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................. 6
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................... 8
1. LÝ THUYẾT NỀN CỦA MUNDELL – FLEMING VÀ CÁC TRANH LUẬN .... 11
1.1 Mô hình Mundell-Fleming ............................................................................................................. 11
1.1.1 Cân bằng bên trong và bên ngoài .............................................................................................. 11
1.1.2. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá cố định ................ 11
1.1.3 Hiệu quả của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa dưới chế độ tỷ giá linh hoạt ............... 14
1.2 Lý thuyết bộ ba bất khả thi ............................................................................................................ 15
1.3 Thuyết tam giác mở rộng ............................................................................................................... 18
1.4 Thuyết tứ diện ................................................................................................................................. 20
2. ĐÁNH GIÁ SỰ  THAY ĐỔI  CẤU  TRÚC  TÀI  CHÍNH  QUỐC  TẾ  VÀ ĐO
LƯỜNG  CÁC  CHỈ  SỐ  BỘ  BA  BẤT  KHẢ  THI  CỦA  NHÓM  TÁC  GIẢ
AIZENMAN, CHINN, ITO (2008) ................................................................................. 24
2.1. Mẫu hình bộ ba bất khả thi thời kì hậu chế độ Bretton Woods ................................................ 24
2.1.1 Thước đo bộ ba bất khả thi ........................................................................................................ 25
2.1.2 Sự phát triển của các chỉ số bộ ba bất khả thi theo thời gian .................................................... 26
2.1.3 Sự phá vỡ cấu trúc tài chính quốc tế .......................................................................................... 30
2.2 Tương quan tuyến tính giữa các chỉ số bộ ba bất khả thi ........................................................... 33
2.3 Tác động của sự lựa chọn chính sách bộ ba bất khả thi đến hiệu quả vĩ mô của nền kinh tế .. 41
2.3.1 Ước lượng mô hình tổng quát .................................................................................................... 41
2.3.2 Ước lượng các chỉ số tổng hợp cho khuynh hướng chính sách ................................................. 51
2.4 Dự trữ ngoại hối và mẫu hình trung gian của bộ ba bất khả thi ở các thị trường mới nổi ...... 51
2.4.1 Dự trữ ngoại hối và mẫu hình trung gian của bộ ba bất khả thi ở các quốc gia thị trường mới
nổi ....................................................................................................................................................... 52
2.4.2 Vai trò của dự trữ ngoại hối đối với nền kinh tế mở .................................................................. 57
2.4.3 Lợi ích, chi phí của chính sách vô hiệu hóa và tính bền vững của mẫu hình trung gian ........... 58
2.5. Chính sách lạm phát mục tiêu và mẫu hình bộ ba bất khả thi ở các nước đang phát triển ... 62
Page 2 of 111

3. BÀI HỌC VỀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH BỘ BA BẤT KHẢ THI CỦA QUỐC
GIA LÁNG GIỀNG – TRUNG QUỐC ......................................................................... 63
3.1 Trung Quốc tiến hành kiểm soát tài khoản vốn (1979 – 1996) ....... .
3.2 Quá trình hội nhập kinh tế và xu hướng tự do hóa tài khoản vốn của Trung Quốc (Giai đoạn
1996 đến nay) ............................................................................................. .
3.2.1 Áp lực mở cửa nền kinh tế tạo nên xu hướng tự do hoá tài khoản vốnError!  Bookmark  not
defined.
3.2.2  Sự ra đời của QFII - một bước đi lớn hướng đến tự do hoá tài khoản vốnError!  Bookmark  not
defined.
3.2.3 Sự phát triển của thị trường cổ phiếu B ........................................ .
3.2.4 Sự bùng nổ của TTCK và dòng vốn FPI (từ năm 2005 đến nay) .. .
3.3 Trung Quốc duy trì tỷ giá hổi đoái cố định ...................................... .
3.4 Tác động của lý thuyết bộ ba bất khả thi tại Trung Quốc .............. .
3.4.1 Sự gia tăng của chi phí vô hiệu hoá .............................................. .
3.4.2 Cung tiền gia tăng: ....................................................................... .
3.4.3 Lạm phát tăng dần: ....................................................................... .
3.4.4 Lãi suất - tiến thoái lưỡng nan ...................................................... .
3.5 Bài học từ điều hành bộ ba bất khả thi ở Trung Quốc .................... .
3.5.1 Chính sách can thiệp vô hiệu hoá ngày càng không hiệu quả ...... .
3.5.2 Góc nhìn từ thị trường cổ phiếu loại B ......................................... .
3.5.3 Tăng giá đồng NDT....................................................................... .
3.5.4 Đưa vốn vào sản xuất, hạn chế đầu tư tài chính ........................... .
3.5.5 Mở cửa tài khoản vốn có lộ trình .................................................. .
4. LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI Ở VIỆT NAM ............................................. 88
4.1 Cái nhìn tổng quan về các chỉ số bộ ba bất khả thi ở Việt Nam thời gian qua.......................... 88
4.1.1 Tình hình các chỉ số bộ ba bất khả thi ở Việt Nam. ................................................................... 88
4.1.2 Sự phá vỡ mẫu hình bộ ba bất khả thi ở Việt Nam .................................................................... 93
4.1.3 Quan hệ tuyến tính của các chỉ số trong bộ ba bất khả thi ở Việt Nam. .................................... 94
4.1.3 Dữ trữ ngoại hối ở Việt Nam liệu có thể gây ảnh hưởng lên bộ ba bất khả thi ở Việt Nam ...... 97
4.2 Bộ ba bất khả thi và lạm phát ........................................................................................................ 99
4.2.1 Dòng vốn đầu tư: ....................................................................................................................... 99
4.2.2 Tài khoản vãng lai thâm hụt .................................................................................................... 100
4.2.3 Lạm phát và lãi suất ngày càng tăng ....................................................................................... 101
4.2.4 Xem xét tác động của các nhân tố đến lạm phát ...................................................................... 101
Page 3 of 111

KẾT LUẬN .................................................................................................................... 109
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 110


Download:

http://dl.dropbox.com/u/43555804/vanluong/tcnh/VanLuong.BlogSpot.Com_BBMoinoi.pdf


EmoticonEmoticon