Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Hành vi mua lốp xe của Cửu Long Motor


MỤC LỤC

Lời  mở đầu 3

I.Giới thiệu về Công ty cổ phần ôtô TMT (TMT MOTOR COPORATION) 4

1.1. Giới thiệu về TMT MORTOR 4

1.1.1.CHỦ TRƯƠNG CỦA TMT MORTOR: 4

1.1.2.PHƯƠNG CHÂM KINH DOANH VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 5

1.2.Sản phẩm đầu vào cần mua và tầm quan trọng. 5

II.Nghiên cứu mô hình hành vi mua và trung tâm mua của TMT Motor coporation. 7

2.1 Hành vi mua sản phẩm công nghiệp đầu vào, cụ thể là săm, lốp xe tải của TMT 7

2.1.1. Mô hình hành vi mua của TMT Motor 7

2.1.1.1. Môi trường: 7

2.1.1.2. Tổ chức: 9

2.1.1.3. Yếu tố về quan hệ: 10

2.1.1.4. Yếu tố cá nhân: 11

2.1.2. Những giai đoạn chủ yếu của quá trình mua sắm 11

1.Ý thứ về nhu cầu 12

2.Lập đề bài (Inquiry): 13

3. Gửi thư yêu cầu chào hàng đến nhà cung cấp: 13

4. Nhận báo giá (quotation) từ các nhà cung cấp. 14

5. So sánh các báo giá nhận được. 14

6. Lập Purchase Order 14

7. Lập hợp đồng mua bán 14

8. Thực hiện hợp đồng giao nhận hàng hóa 15

2.2 Trung tâm mua săm, lốp (đầu vào cho quá trình lắp ráp ôtô) của TMT Motor. 19

Trường hợp mua mới: 19

III. Đánh giá hành vi mua và đưa ra kiến nghị đề xuất đóng góp với nhân viên Mar B2B của TMT Motor. 22

Kết luận 24

Danh sách nhóm 25

Tài liệu tham khảo 25

Link tải về:


EmoticonEmoticon