Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Độ nhạy cảm cạnh tranh tại General Motors, Toyota và Lajolia


bien dong ty gia


MỤC LỤC
CHƢƠNG 1  ........................................................................................................  1
CASE 2A: ĐỘ NHẠY CẢM CẠNH TRANH TẠI GENERAL MOTORS  ......  1
I. TỔNG QUAN VỀ GENERAL MOTORS .................................................  1
1. Thăng trầm General Motors:  ....................................................................  1
2. Tình hình kinh doanh General Motors  .....................................................  3
3. Phân tích báo cáo tài chính  .......................................................................  5
3.1 Vị thế tài chính GM năm 2000  ..........................................................  5
3.2 Tài chính Quý 1 – Năm 2001..............................................................  7
II. CHÍNH SÁCH PHÒNG NGỪA CHÍNH THỨC CỦA GM  ....................  10
1. Treasurer‟s office  ...................................................................................  10
1.1. Trách nhiệm của Treasurer‟s office  .................................................  10
1.2. Hoạt động của Treasurer‟s office ....................................................  10
1.2.1. Các hoạt động chính  ..................................................................  10
1.2.2. Chiến lƣợc  .................................................................................  10
1.3. Cơ cấu tổ chức của Treasurer‟s Office  ............................................  11
2. Chiến lƣợc phòng ngừa rủi ro của công ty  .............................................  11
2.1. Mục Tiêu  ..........................................................................................  11
2.2. Cách Thức Phòng Ngừa Của Công Ty  ............................................  12
III. ĐỘ NHẠY CẢM CẠNH TRANH  ..........................................................  14
1. Nguồn gốc độ nhạy cảm cạnh tranh của GM  .........................................  14
2.1 Một số giả định  .................................................................................  16
2.2 Đo lƣờng độ nhạy cảm cạnh tranh  ....................................................  18
2.3 Phân tích độ nhạy – Hiện giá của tổn thất  ........................................  19
2.4 Mô phỏng Monte Carlo  .....................................................................  21
2.5 Độ nhạy cảm tổng quan đồng Yên của GM .....................................  23
3. Giải pháp cho vấn đề quản trị độ nhạy cảm cạnh tranh đối với đồng Yên
của GM  .......................................................................................................  23
3.1 Sử Dụng Chiến Lƣợc Tài Chính Để Quản Trị Rủi Ro Độ Nhạy Cảm
Cạnh Tranh..............................................................................................  24
3.2. Sử Dụng Real Options Để Phòng Ngừa Rủi Ro Độ Nhạy Cảm Cạnh
Tranh  .......................................................................................................  26
CHƢƠNG 2  ......................................................................................................  30
ĐỘ NHẠY CẢM KINH  OANH CỦA TOYOTA TẠI CH U  U  ..............  30
I. Giới thiệu về Toyota  ...................................................................................  31
II. Phân tích cơ bản  ........................................................................................  36
1. Tình hình thị trƣờng chung châu  u và đồng Euro:  ..............................  36
2. Tình hình kinh doanh của Toyota tại châu  u:  ......................................  39
III. MINH  ẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TOYOTA TẠI TH
TRƢỜNG CH U  U.  ..................................................................................  44
1.Toyota và ngành công nghiệp sản xuất xe hơi  ........................................  44
2. S  biến động tiền tệ  ................................................................................  46
3.Cách thức quản lý ph  hợp để ứng ph  tình hình  ...................................  47
IV. ĐỀ XUẤT HƢỚNG GIẢI QUYẾT  ........................................................  48
2. Liệu vấn đề c  đƣợc giải quyết khi nƣớc Anh gia nhập thị trƣờng tiền tệ
chung châu  u.  ...........................................................................................  51
3. Phân loại các vấn đề trong ng n hạn và dài hạn của Toyota tại châu  u
....................................................................................................................  52
4. Giải pháp hợp lý để gi p Toyota tại châu  u giải quyết vấn đề trì trệ
trong việc vận hành sản xuất ở châu  u.  ...................................................  55
CHƢƠNG 3  ......................................................................................................  58
CASE 2C:CÔNG TY   CH VỤ KỸ THUẬT LAJOLLA VÀ ĐỘ NHẠY
CẢM CHUYỂN ĐỔI  ........................................................................................  58
I. Sơ lƣợc tình hình và vấn đề của công ty  ....................................................  58
II. Vấn đề tổn thất do chuyển đổi – c  phải là vấn đề cần bỏ nhiều thời gian,
công sức để quản lý?......................................................................................  59
1.Tổn thất do chuyển đổi là do phƣơng pháp kế toán:  ...............................  59
III. Vấn đề gặp phải ở từng quốc gia:  ............................................................  62
1.Jamaica  ....................................................................................................  63
2.Mexico  .....................................................................................................  63
3.Venezuela  ................................................................................................  64
IV. Một số giải pháp đề xuất cho Meaghan: .................................................  65
1.Giải pháp chung cho công ty  ...................................................................  65
2.Giải pháp cho mỗi quốc gia cụ thể  ..........................................................  66
2.1.Jamaica  ..............................................................................................  66
2.2.Mexico  ..............................................................................................  66
2.3.Venezuela  ..........................................................................................  67

Download:

http://sdrv.ms/M69S2c


EmoticonEmoticon