Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Biên bản hủy hóa đơn

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN (GTGT)
Số 04/2013/BBHHĐ-ĐC
Căn cứ Nghị Định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn
Căn cứ Thông Tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 hướng dẫn thi hành Nghị Định 51/2010/NĐ-CP 
Căn cứ thỏa thuận giữa hai bên
Hôm nay ngày 25/07/2013, chúng tôi gồm có:
Bên bán hàng:
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đất Cảng
Mã số thuế: 
Địa chỉ
Điện thoại:
Đại diện: Chức vụ: Giám đốc
Bên mua hàng:
Mã số thuế: 
Địa chỉ:
Giám đốc: 
Chức vụ: Giám đốc
Hai bên cùng thống nhất lập biên bản này để hủy hóa đơn do bên bán xuất cho bên mua như sau:
Mẫu số: 01GTKT3/001
Ký hiệu: DC/13P
Số: 
0000018 xuất ngày 17/06/2013
Lý do điều chỉnh:
Bên bán đã ghi sai số tiền thuế Giá Trị Gia Tăng ghi trên các hóa đơn trên.
Sau khi hủy bên bán sẽ xuất lại hóa đơn cho bên mua.
Mẫu số: 01GTKT3/001
Ký hiệu: DC/13P
Số: 0000032 xuất ngày 25/07/2013
Hai bên đã đồng ý hủy hóa đơn nói trên và xuất lại hóa đơn mới theo đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế.
Biên bản này được lập thành 02 bản, bên bán giữ 01 bản, bên mua giữ 01 bản.
Vũng Tàu, ngày 25/07/2013
Đại diện bên bán Đại diện bên mua

Download:


EmoticonEmoticon