Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Tờ khai thuế GTGT

Tờ khai thuế GTGT mẫu dành cho các bạn kế toán đi khai thếu

Các bạn download về từ link dưới đây

http://www.facebook.com/download/609022579155601/vanluong.blogspot.com_tokhaithuegtgt.pdf


EmoticonEmoticon