Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Chiến lược kinh doanh bđs của Bitexco


bitexco logo


1. Sự cần thiết của luận văn
Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong xu
thế toàn cầu hóa như hiện nay, các doanh nghiệp đang đứng trước những cơ
hội lớn để xây dựng, phát triển lên một tầm cao mớivà cũng phải đối mặt với
những nguy cơ tiềm ẩn to lớn. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần
phải xây dựng cho mình những định hướng, chiến lượckinh doanh phù hợp
trên cơ sở nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài, môi trường
bên trong của mình để có thể tận dụng các cơ hội, giảm thiểu các nguy cơ từ
môi trường kinh doanh, cũng như phát huy các điểm mạnh và hạn chế các
điểm yếu của doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tiễn đó, việc xây dựng chiến lượckinh doanh là hết
sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp chodoanh nghiệp có định
hướng, mục tiêu kinh doanh rõ ràng, hướng các bộ phận, cá nhân đến mục tiêu
chung của doanh nghiệp, tránh tình trạng cục bộ, phân tán nguồn lực sẽ làm
suy yếu doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh ngày nay thay đổi rất nhanh
chóng, cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn chủ động, sáng tạo
để thích nghi với sự thay đổi đó.
Bất động sản là một lĩnh vực kinh doanh rất đặc thù, đòi hỏi những điều
kiện đặc biệt như nguồn tài chính vững mạnh, khả năng huy động vốn, mối
quan hệ tốt với các cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành, định hướng
cũng như là tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo doanh nghiệp. Hoạt động kinh
doanh bất động sản mang tính chu kỳ, nên rủi ro rấtlớn, tuy nhiên đi kèm với
rủi ro lớn chính là lợi nhuận rất hấp dẫn do đó lĩnh vực kinh doanh này ngày
càng thu hút các doanh nghiệp tham gia. Việt Nam nói chung và thành phố Hồ
Chí Minh nói riêng đang trên đà phát triển nhanh, nhu cầu về các sản phẩm bất
động sản như nhà ở, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn... rất
lớn, đây chính là cơ hội và cũng là thách thức lớn  của các doanh nghiệp kinh
doanh bất động sản.
2. Mục đích nghiên cứu
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược làm tiền đề để phân tích các
yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, xây dựng chiến lược.
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt  động kinh doanh
bất động sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ đó kết hợp với
định hướng, mục tiêu của BitexcoLand để xây dựng chiến lược kinh doanh bất
động sản của BitexcoLand.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh là một
công ty hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, trong đó mảng kinh doanh bất
động sản được thành lập và hoạt động chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh
(BitexcoLand). Do đó để nội dung nghiên cứu được đisâu, tác giả xin tập
trung phân tích môi trường kinh doanh chủ yếu của BitexcoLand là môi
trường kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh từ đó xây dựng chiến lược kinh
doanh bất động sản của BitexcoLand đến năm 2020.
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu tại bàn: các thông tin được  thu thập từ sách,
báo, tạp chí, các số liệu thống kê của Cục thống kêthành phố Hồ Chí Minh,
các thông tin, số liệu thống kê từ các công ty tư vấn về kinh doanh bất động
sản. Nguồn thông tin nội bộ là các bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2005 - 2007.
Ngoài ra luận văn còn sử dụng phương pháp phân tíchtổng hợp,
phương pháp so sánh, phương pháp chuyên gia để phântích tình hình hoạt
động sản xuất kinh doanh của công ty.
5. Bố cục luận văn
Luận văn có kết cấu như sau:
Lời mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược
Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh của BitexcoLand
Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của BitexcoLand
Kết luận.

Download:

https://www.facebook.com/download/443262345800990/VanLuong.Blogspot.Com_CLKDBDS.pdf


EmoticonEmoticon