Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Đề án thành lập công ty

Trải qua ba năm phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“Ngân hàng Tiên
Phong”)  đã vượt qua chặng đường đầu tiên của mình với  những  thách thức  to lớn  trong
giai đoạn nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam đang gặp những khó khăn vừa qua. Với mong
muốn phát triển và gia tăng sự hiện diện của các dịch vụ, Ngân hàng  Tiên Phong không
ngừng nỗ lực xây dựng mô hình  ngân hàng hiện đại với mục đích sử dụng hiệu quả hơn
nữa nguồn vốn của các Quý Cổ đông.
Với quy mô phát triển như hiện nay,  tổng tài sản  đến hết tháng 5/2011  gần  28.000  tỷ đồng,
hoạt  động  tín  dụng  phát  triển  mạnh  mẽ  với  tổng  dư  nợ  đến  thời  điểm  21/12/2010  đạt
khoảng hơn 5.000  tỷ  đồng; mạng lưới trải rộng chiếm lĩnh các khu vực kinh tế trọng điểm
với  10  chi  nhánh  và  hơn  20  phòng  giao  dịch  trên  toàn  quốc.  Hoạt  động  ngân  hàng  với
những trọng tâm huy động vốn, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ
ngân hàng một mặt đòi hỏi Ngân hàng Tiên phong phải tăng cường chất lượng hoạt động,
dịch vụ; mặt khác phải đặt ra yêu cầu quản lý nợ và khai thác tài sản.
Việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản trực thuộc Ngân hàng Tiên phong
(“Công ty AMC”) là cần thiết  nhằm tiếp tục đầu tư và phát triển kinh tế, hạn chế tối đa các
tổn thất tài sản cho  Ngân hàng; tham gia thực hiện các công tác đầu tư và quản lý dự án
đầu tư xây dựng văn phòng trụ sở,  chi nhánh, đơn vị độc lập trực thuộc Ngân hàng Tiên
Phong trên cả nước.  Ngoài ra, Công ty  AMC  là  doanh nghiệp hoạt động  mang tính chất
chuyên nghiệp góp phần hỗ trợ cho hoạt động của Ngân hàng Tiên Phong trong xu thế hội
nhập của nền kinh tế đất nước và thực hiện thành công chiến lược phát triển đã cam kết
với các Quý Cổ đông.
Với  việc  thành  lập  Công  ty  AMC, chắc chắn  Ngân hàng  Tiên Phong  sẽ  đạt  được những
hiệu quả tích cực trong công tác xử lý nợ và tăng nguồn thu nhập cho ngân hàng thông qua
việc khai thác nguồn tài sản cố định và tài sản bảo đảm nợ vay. Những nội dung được tình
bày dưới đây sẽ cho thấy tính khả thi của Đề án này

Download:

http://yadi.sk/d/8mhQv1BACyxHK


EmoticonEmoticon