Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Phạt nộp chấm thuế 90 ngày trở lên

Phạt nộp chấm thuế 90 ngày trở lên là bao nhiêu % ?

 0.05% từ ngày 1 đến ngày 90, từ ngày 91 là 0.07%


EmoticonEmoticon