Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm Men Vodka

Men Vodka
Men VodkaMỤC LỤC
1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH RƯỢU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT Ở NƯỚC TA VÀ TẠI CÔNG TY AROWINE. 2
1.1 Kết qua hoạt động sản xuất kinh doanh ngành rượu bia nước giải khát của nước ta trong 10 năm trở lại đây và phương hướng phát triển của ngành trong những năm tới. 2
1.1.1.Những thành tựu phát triển của ngành 2
1.1.1.1 Có tốc độ tăng trưởng nhanh 2
1.1.1.2 Ngành đó được đầu tư cơ sở vật chất tương đối lớn 3
1.1.1.3 Ngành hoạt động có hiệu quả 3
1.1.2. Những mặt hạn chế, tiêu cực 4
1.1.3 Quy hoạch tổng thể và một số giải pháp phát triển ngành Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010( bộ kế hoạch đầu tư ), với những nội dung chủ yếu sau đây: 8
1.1.3.1. Mục tiêu 8
1.1.3.2. Định hướng phát triển: 9
1.1.3.3. Các chỉ tiêu chủ yếu: 10
1.1.4 Cơ chế chính sách phát triển ngành rượu bia nước giải khát. 12
1.1.4.1. Chính sách đầu tư 12
1.1.4.2. Chính sách Tài Chính 13
1.1.4.3. Chính sách nguyên liệu 13
1.2 Phân tích môi trường ngành 13
1.2.1 Nhà cung ứng 13
1.2.2. Khách hàng 14
1.2.3 Các đối thủ cạnh tranh 15
1.2.4. Sản phẩm thay thế 16
1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh, chiến lược kinh doanh và phát triển của Công ty AroWine   16
1.3.1 Giới thiệu về công ty cổ phần Hương Vang   16
1.3.2 Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 17
1.3.3. Nguồn lực tài chính của công ty AroWine 18
1.3.4 Công cụ sản xuất   20
1.3.5. Sản phẩm 20
1.3.6. Thị trường 21
1.3.7. Chiến lược kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp 23
2. PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MEN’VODKA 26
2.1. Khái quát chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp 26
2.1.1. Chiến lược tại các cấp độ khác nhau trong một doanh nghiệp 26
2.1.2. Chiến lược sẽ được kiểm soát như thế nào? – Quản trị chiến lược 27
2.1.3. Phân tích chiến lược 27
2.1.4. Lựa chọn chiến lược 28
2.1.5. Thực hiện chiến lược 28
2.2. Các chiến lược kinh doanh và phát triển DN 28
2.2.1. Chiến lược tăng trưởng 28
2.2.2. Chiến lược ổn định 31
2.2.3. Chiến lược cắt giảm 32
2.3. Phân tích và lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp 33
2.3.1. Yêu cầu của lựa chọn chiến lược 33
2.3.2. Các nhân tố chính để lựa chọn chiến lược 34
2.3.3. Phân tích môi trường 35
2.3.4. Ma trận định vị sản phẩm Men’ Vodka 38
2.3.5. Phân tích điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và nguy cơ 41
2.3.6. Lựa chọn chiến lược kinh doanh và phát triển sản phẩm men’ Vodka 44
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MEN’VODKA 45
3.1. Hệ thống mục tiêu của chiến lược 45
3.1.1. Mục tiêu tổng quát 45
3.1.2. Mục tiêu cụ thể 46
3.2. Chiến lược cấp doanh nghiệp 47
3.2.1. Tập trung khai thác thị trường truyền thống 47
3.2.2. Mở rộng thị trường 49
3.2.3. Chiến lược phát triển sản phẩm 50
3.3. Các chiến lược chức năng 51
3.3.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức 51
3.3.2. Chiến lược nguồn nhân lực 55
3.3.3.Chiến lược marketing 57
3.3.4. Chiến lược sản xuất, sản phẩm 59
3.3.5. Chiến lược tài chính 61
3.4. Quản trị sự thay đổi trong thực hiện chiến lược 62
3.5. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược 63

Download:

http://www.facebook.com/download/234252700079676/VanLuong.Blogspot.Com_MenVodka.doc


EmoticonEmoticon