Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Hoạt động giao dịch tại BCEC

BCEC
BCECĐiều kiện làm thành viên kinh doanh

Là tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật
Có đăng ký kinh doanh
Có kinh nghiệm kinh doanh
Vốn điều lệ/vốn đầu tư: Tối thiểu 75 tỷ đồng
Chủ nhiệm Hợp tác xã, Giám đốc/Tổng giám đốc có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực sản xuất, mua bán cà phê, mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, tài chính – ngân hàng (đối với giao dịch cà phê kỳ hạn).
Chủ nhiệm Hợp tác xã, Giám đốc/Tổng giám đốc có bằng đại học trở lên

Tiêu chuẩn về tài chính: Tối thiểu 01 (một) tỷ đồng
Tiêu chuẩn về nhân sự:
Chủ Doanh nghiệp tư nhân/Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng Thành viên/Chủ tịch công ty/Giám đốc/Tổng giám đốc hoặc Trưởng ban quản trị/Chủ nhiệm Hợp tác xã hoặc tương đương không phải là người có liên quan với nhân viên nghiệp vụ, cán bộ quản lý của Trung tâm.
Có nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn Đại diện giao dịch do BCEC quy định

Download:


EmoticonEmoticon