Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Phiếu hạch toán

Mẫu số 03
   Mẫu PHIẾU HẠCH TOÁN NỢ 
Tài khoản ngoại bảng “tiền đang vận chuyển”
( ban hành kèm theo Quyết định số  37/2007/QĐ-NHNN 
  Ngày  26/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  
Đơn vị……………………………………
Số:………………….
PHIẾU HẠCH TOÁN NỢ 
Tài khoản ngoại bảng “tiền đang vận chuyển”
         
……., ngày          tháng          năm
Tên tài khoản: ….……… …………………..……….............
Nội dung: …………………………………………………………….
……………………………………………………………...
 
Số TT
LOẠI
THÀNH TIỀN
GHI CHÚ
Tổng cộng
Số tiền bằng chữ………………………………. .…………………….……………..
……………………………………………………………………………………….
………ngày………tháng……..năm…………
  Kế toán(1) TP Kế toán(2)           Thủ trưởng đơn vị(3)
                     (Ký, ghi rõ họ tên)        (Ký, ghi rõ họ tên)        (Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: - Quy trình luân chuyển chứng từ và ký trên mẫu phiếu này thực hiện theo thứ tự (1), (2), (3).
- Phiếu hạch toán Nợ tài khoản ngoại bảng dùng để hạch toán các tài sản ngoại bảng đang vận chuyển. 


Mẫu số 04
   Mẫu PHIẾU HẠCH TOÁN CÓ
Tài khoản ngoại bảng “tiền đang vận chuyển”
( ban hành kèm theo Quyết định số  37/2007/QĐ-NHNN 
  Ngày   26/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  
Đơn vị……………………………………
Số:………………….
PHIẾU HẠCH TOÁN CÓ  
         Tài khoản ngoại bảng “tiền đang vận chuyển”
 ……., ngày          tháng          năm
Tên tài khoản: ….……… …………………..……….............
Nội dung: …………………………………………………….
……………………………………………………………...
 
Số TT
LOẠI
THÀNH TIỀN
GHI CHÚ
Tổng cộng
Số tiền bằng chữ………………………………. .…………………….……………..
……………………………………………………………………………………….
    ………ngày………tháng……..năm………
  Kế toán(1) TP Kế toán(2)           Thủ trưởng đơn vị(3)
                     (Ký, ghi rõ họ tên)        (Ký, ghi rõ họ tên)        (Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: - Quy trình luân chuyển chứng từ và ký trên mẫu phiếu này thực hiện theo thứ tự (1), (2), (3).
- Phiếu hạch toán Có tài khoản ngoại bảng dùng để hạch toán các tài sản ngoại bảng đang vận chuyển. 


Download:


EmoticonEmoticon