Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Bảng kê thu tiềnNGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

        BẢNG KÊ THU TIÊN
              LIST OF CASH RECEIPTS

                             Ngày/Date: ……./……/……
Người nộp tiền/ Depositor :           Bùi Văn Lương
CMND/ ID No                   :               024240057
Địa chỉ/ Address                :……………………………………………………………….……
Điện thoại/ Phone No        :…………………………………………………………………….
Nội dung/ Detail                : Nội dung tiền nộp vảo TK CTy Cổ Phần Đặng Gia
Số TK                                : 52961089
Loại tiền/ Curency             :    o VND       o USD     o EUR       o Khác/other
Mệnh Giá
Denomination
Số lượng
Quantily
Thành tiền
Amount
500.000

200.000

100.000

50.000

20.000

10.000

5.000

2.000

1.000

500

200TỔNG CỘNG/Total in figures
Số tiền bằng chữ/ In world:……………………………………………
………………………………………………………………………
                                    Người nộp tiền                                        Thủ quỹ

                                                   (Depositor)                                           (Cashier)


EmoticonEmoticon