Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
…………o0o…………

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN


Hôm nay, ngày  tháng  năm 200, chúng tôi gồm có:

Bên bán (bên A):
            Địa chỉ             :
            Điện thoại        :                                               - Fax    :
Mã số thuế       :

Bên mua (bên B)         :
            Địa chỉ             :                                
            Mã số thuế       :

Ngày  tháng  năm 200, bên A có xuất cho bên B hóa đơn xê ri              số         
Chúng tôi cùng nhau tiến hành điều số hóa đơn                        với nội dung đúng:
-       Trước khi điều chỉnh
-       Sau khi điều chỉnh

           

Biên bản này được đính kèm theo các liên của hóa đơn xê ri        số        . Biên bản này lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.
     
  Đại diện bên mua                                                                  Đại diện bên bán


                                                                                                           
EmoticonEmoticon