Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

CÁC CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI KHI ĐI PHỎNG VẤN XIN VIỆC PHỔ BIẾN

1. Tell me a little about yourself : Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn.
Trả lời:
+ “I grew up in VN and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy
bicycling and jogging.”
“Tôi lớn lên ở VN và học ngành kế toán. Tôi đã làm việc tại một công ty kế toán trong hai năm và tôi
thích đi xe đạp và chạy bộ.”
+ “I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like
to relax and read the newspaper.”
“Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thú
cưng, và lúc rảnh rỗi, tôi thích thư giãn và đọc báo.”
+ “I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to
engage in my personal activities such as golfing and fishing.”
“Tôi luôn luôn muốn ở trạng thái cân bằng. Khi tôi làm việc, tôi muốn làm việc chăm chỉ. Và khi không
làm việc, tôi thích tham gia vào các hoạt động cá nhân của tôi chẳng hạn như chơi gôn và câu cá.”
+ “I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people
and I like to always challenge myself to improve at everything I do.”
“Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều loại người khác
nhau và tôi luôn luôn thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.”
2. What are your strengths ?: Thế mạnh của bạn là gì?
Trả lời:
+ “I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field
of work.”
“Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi
rất nhiều trong lĩnh vực này.”
+ “I’ve always been a great team player. I’m good at keeping a team together and producing quality work
in a team environment.”
“Tôi luôn là một đồng đội tuyệt vời. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và đạt được chất lượng
công việc trong một môi trường đồng đội. ”
+ “After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of
work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it.”
“Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc
trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn luôn
đánh giá cao điều đó.”
3. “What are your weaknesses? : “Điểm yếu của bạn là gì?”
Trả lời:
+ “This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m
working on it by finishing my work ahead of schedule.”
“Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay chần chừ. Tôi đã nhận ra vấn đề
này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.”
+ “I feel my weakness is not being detail oriented enough. I’m a person that wants to accomplish as much
as possible. I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between
quantity and quality.”
“Tôi thấy điểm yếu của tôi là chưa có sự định hướng rõ ràng. Tôi là người muốn hoàn thành càng nhiều
càng tốt. Tôi nhận ra điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiện tôi đang tìm cách cân bằng giữa số
lượng và chất lượng.”
+ “I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I’m definitely
studying hard to communicate more effectively.”
“Tôi thấy khả năng tiếng Anh của tôi là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi
chắc chắn sẽ học tập chăm chỉ để giao tiếp hiệu quả hơn.”


EmoticonEmoticon