Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Marketing bảo hiểm nhân thọ Korea Life tại thị trường Việt Nam

 Korea Life
 Korea LifePhÇn 1 :   Më §Çu 03
1. Lý do chän ®Ò tµi 03
2. Môc ®Ých nghiªn cøu 03
PhÇn 2 :  Néi Dung 04
A. LÞch sö ph¸t triÓn 04
1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Korea life 04
2. TÇm nh×n vµ sø mÖnh 04
3. Giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm Korea life t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam 05
a, S¶n phÈm chÝnh cña Korea life Vietnam 05
b, S¶n phÈm bæ sung cña Korea life Vietnam 07
B. Ph©n tÝch m«i tr­êng 07
I. M«i tr­êng vi m« 07
1. C¸c yÕu tè vµ lùc l­îng bªn trong c«ng ty 07
2. Nh÷ng ng­êi cung øng 07
3. C¸c trung gian marketing 08
4. §èi thñ c¹nh tranh 08
5. Kh¸ch hµng 09
6. C«ng chóng trùc tiÕp 09
II. M«i tr­êng vÜ m« 10
1. M«i tr­êng nh©n khÈu häc 10
2. M«i tr­êng kinh tÕ 11
3. M«i tr­êng ph¸p luËt 12
4. M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi 13
C. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng vµ lùa chän kh¸ch hµng môc tiªu 14
1. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 14
2. Lùa chän kh¸ch hµng môc tiªu 15
D. ChÝnh s¸ch Marketing 17
I. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm 17
1. CÊu tróc s¶n phÈm 17
2. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm míi 17
3. Th­¬ng hiÖu 19
II. ChÝnh s¸ch ph©n phèi 19
III. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn 20
PhÇn 3. KÕt luËn 21
Tµi liÖu tham kh¶o 22
                                              Phần 1: Mở đầu

Lý do chọn đề tài:
     Ngành kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ là một ngành kinh tế đã phát triển lâu đời trên thế giới và hoạt động của nó mang tính dịch vụ dựa trên quy luật số đông bù số ít để tồn tại và phát triển, hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là phải nâng cao khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh doanh. Do vậy việc ứng dụng các nguyên lý marketing trong hoạt động phân tích môi trường và đưa ra các chính sánh marketing trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại một thị trường nào đó là vô cùng cần thiết nhưng không hoàn toàn đơn giản.
      Nền kinh tế Việt Nam trong những năm vừa qua đã có những bước tăng trưởng nhất định và những thành tựu kinh tế này đã có tác động tích cực đến thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Sự ra đời của Nghị Định 100/NĐ_Chính phủ của Thủ Tướng Chính Phủ vào năm 1993 và đặc biệt là Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 4/2001 được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực đã đánh dấu sự ra đời của một số công ty Bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm nhân thọ nói riêng ngày càng sôi động và khởi sắc. Trước tình hình đó, mỗi công ty bảo hiểm nhân thọ tự nhận thức được tầm quan trọng của marketing trong hoạt động kinh doanh của mình thông qua những chiến lược, sách lược cạnh tranh có hiệu quả để tồn tại và phát triển lớn mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nên nhóm 7 đã quyết định thực hiện bài tiểu luận với đề tài: Phân tích môi trường và các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của Korea life tại Việt Nam. Trong phạm vi đề tài của nhóm, nhóm 7 không thể trình bày hết mọi khía cạnh của các vấn đề về việc phân tích môi trường và các chính sách Marketing trong hoạt động kinh doanh Bảo Hiểm Nhân Thọ của Korea life tại Việt Nam hiện nay mà chỉ xin tập trung trình bày những nét cơ bản.
Mục đích nghiên cứu:
Nghiên cứu phân tích môi trường và các chính sách marketing nhằm nắm bắt các đặc điểm của thị trường, những ưu thế và hạn chế của nó để đề ra các chính sách marketing phù hợp cho công ty.

Download:

http://www.facebook.com/download/644623425584612/VanLuong.Blogspot.Com_KoreaLife.doc


EmoticonEmoticon