Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

CÁCH XỬ LÝ KHI LẬP SAI HĐGTGT Ở CÁC CHỈ TIÊU KO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ TIỀN HÀNG VÀ TIỀN THUẾ

CÁCH XỬ LÝ KHI LẬP SAI HĐGTGT Ở CÁC CHỈ TIÊU KO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ TIỀN HÀNG VÀ TIỀN THUẾ.
Trường hợp hóa đơn bên bán đã lập hóa đơn ghi sai các chỉ tiêu không ảnh hưởng đến số giá trị về doanh số và thuế ví dụ như sai các chỉ tiêu sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế …thì Bên bán và bên mua xử lý sao?
Trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế … các sai sót này không làm tăng giảm sốthuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì
Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)).


EmoticonEmoticon