Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Chuẩn bị quyết toán thuế

Phong bì cộng với lobby.
Không thì dù giỏi cũng đi như thường.
Đừng có trông đợi tình thương.
Món to phải đúng chỉ nhường linh tinh.
Chớ nghe hạch sách mà kinh.
Phải nắm chắc luật để trình bày sau.
Chớ có khoe giỏi mà đau.
Hơi ngu hơi dốt lâu lâu giả nhầm.
Có kế hoạch trước âm thầm.
Già non đoán trước tầm tầm bao nhiêu.
Doanh nghiệp đang lúc liêu xiêu.
Lãi lời chẳng biết cứ điều khóc than.
Than rằng nhìn thế chứ oan.
Ngày mai em chết áo quan chẳng còn.
Trái xanh nó vẫn còn non.
Anh chị đừng ngắt để còn hái sau.
Mấy lời thân mật bảo nhau.
Một bồ cái lý cũng sau cái tình.


EmoticonEmoticon