Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

Phân tích thị trường Bảo Hiểm Việt Nam

Tags


Bảo Hiểm


MỤC LỤC

I. Tổng quan 2
I.1 Lịch sử bảo hiểm Việt Nam 2
I.2 Các giai đoạn phát triển bảo hiểm Việt Nam 2
I.3 Thị trường Bảo hiểm Việt Nam trong những năm gần đây 4
I.4 Thành phần tham gia vào thị trường Bảo hiểm Việt Nam 4
I.5. Các loại hình bảo hiểm…………………………………………………………… 7
II. Phân tích các yếu tố tác động đến thị trường Bảo Hiểm Việt nam..............................8
II.1 Chính trị 8
II.2 Kinh tế 11
II.3 Xã hội 12
II.4  Công nghệ 13
 III. Kết luận………………………………………………………………………………15
 I. TỔNG QUAN
I.1 Lịch sử bảo hiểm Việt Nam
 Loại hình Bảo hiểm xuất hiện trên thị trường Việt Nam có thể vào năm 1880, tuy nhiên không có tài liệu nào chứng minh một cách chính xác bảo hiểm xuất hiện ở Việt Nam khi nào.
 Các Hội bảo hiểm ngoại quốc đại diện tại Việt Nam bởi các công ty thương mại lớn, ngoài việc buôn bán, các công ty này mở thêm một trụ sở để làm đại diện bảo hiểm. Vào năm 1926, Chi nhánh đầu tiên là của Công ty Fraco-Asietique. Đến năm 1929 mới có Công ty Việt Nam đặt trụ sở tại Sài Gòn, đó là Việt Nam Bảo hiểm Công ty, nhưng chỉ hoạt động về bảo hiểm xe ô tô. Từ năm 1952 về sau, hoạt động bảo hiểm mới được mở rộng dưới những hình thức phong phú với sự hoạt động của nhiều Công ty bảo hiểm trong nước và ngoại quốc.
 Ở Miền Bắc, ngày 15/01/1965 Công ty bảo hiểm Việt Nam (gọi tắt là Bảo Việt) mới chính thức đi vào hoạt động. Trong những năm đầu, Bảo Việt chỉ tiến hành các nghiệp vụ hàng hải như bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm tàu viễn dương…

Download:

https://www.facebook.com/download/688689081154056/VanLuong.Blogspot.Com_BHVN.doc


EmoticonEmoticon