Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

HỒ SƠ HỦY HÓA ĐƠN KHI KHÔNG CÒN TIẾP TỤC SỬI DỤNG

Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
- Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC này).
Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

  CÔNG TY VANLUONG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ………………………………                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                            

BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN
(Tại ngày … tháng … năm ….)


1- Loại hóa đơn còn nguyên quyển chưa sử dụng:
STT
Loại hóa đơn
Mẫu hóa đơn
Ký hiệu
Từ quyển ......
Đến quyển.......
Từ số ...........
Đến số..........

























Cộng





2- Loại hóa đơn đang sử dụng dỡ dang.
STT
Loại hóa đơn
Mẫu hóa đơn
Ký hiệu
Từ quyển ......
Đến quyển.......
Từ số ...........
Đến số..........
1
Giá trị gia tăng
01GTKT-
…………
………….
………….







Cộng






Tiền giang, ngày ……….. tháng 01 năm …….

NGƯỜI LẬP                                                              HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN.



CÔNG TY VANLUONG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       …………………………..                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                            

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

            Hôm nay, vào lúc ....... giờ ........... phút ngày ....... tháng 01 năm 2011, tại VP Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại …………….., chúng tôi Hội đồng hủy hóa đơn gồm có:

1.      Bà …………………………………………….Chức vụ Giám đốc_Chủ tịch Hội đồng.
2.      Bà …………………………………Chức vụ Phó Giám đốc_Thành viên Hội đồng.
3.      Ông ………………………………Chức vụ Kế toán trưởng_Thành viên Hội đồng.
Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản và hủy số hóa đơn chưa sử dụng đến hết ngày …………., theo qui định tại Điều 27 Thông tư 153/2010/TT-BTC, như sau:
Loại hóa đơn đang sử dụng dỡ dang.

STT
Loại hóa đơn
Mẫu hóa đơn
Ký hiệu
Từ quyển ......
Đến quyển.......
Từ số ...........
Đến số..........
1
Giá trị gia tăng
01 GTKT-3LL
……………..
……………..
……………….

Cộng






* Các liên (số) hóa đơn chưa sử dụng (còn trong quyển) này, Hội đồng hủy hóa đơn tiến hành cắt góc và lưu trữ tại Công ty.
            Biên bản kết thúc vào lúc ....... ..... giờ cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên.

                                                                                                     NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
           




HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN



CÔNG TY VANLUONG                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          ……………………………….                                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.
        Số : …….  /QĐ.CTY.

                                                                                     ………….., ngày       tháng       năm  ……..

QUYẾT ĐỊNH
V/v : Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY VANLUONG

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.
-         Căn cứ Điều lệ Công Ty TNHH ……………….. đà được các thành viên thông qua ngày ……………………
-         Căn cứ vào Điều 27_Thông tư 153/2010/TT-BTC ban hành ngày 28/09/2010 về việc “hủy hóa đơn” .

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng hủy hóa đơn thuộc Công Ty VANLUONG

Điều 2 : Thành viên của Hội đồng hủy hóa đơn gồm những người có tên sau đây :
1.       Bà ……………………………… Chức vụ Giám đốc_Chủ tịch Hội đồng.
2.      Bà …………………………Chức vụ  Phó Giám đốc_Thành viên Hội đồng.
3.      Ông …………………………Chức vụ Kế tốn trưởng_Thành viên Hội đồng.

Điều 3 : Hội đồng hủy hóa đơn có nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và tiến hành hủy số hóa đơn (do Bộ Tài chính phát hành) còn tồn ở Công ty sau ngày …………….

Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng hủy hóa đơn thuộc Công Ty TNHH ………………………….. có trách nhiệm thi hành quyết định này.



CÔNG TY VANLUONG. …………….
        Giám đốc.


                                                                                             

             ………………………………….


Nơi nhận :
    -  Như điều 2 (để thực hiện).
    -  Lưu VPCT.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------



THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN





Kính gửi: CỤC THUẾ ………………….



Tên tổ chức, cá nhân: ......................................
Mã số thuế: …………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………..
Phương pháp hủy hóa đơn: cắt góc.

Hồi       giờ………ngày………tháng 01năm ……., Công ty TNHH …………….. thông báo hủy hóa đơn như sau:











STT
Tên loại hóa đơn
Mẫu số
Ký hiệu hóa đơn
Từ số
Đến số
Số lượng



1
2
3
4
5
6
7


1
Giá trị gia tăng
01 GTKT
……….
………
………..
……..



Mẫu: TB03/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính)
 




Ngày……… tháng ……. năm ……….1
Người lập biểu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)














EmoticonEmoticon