Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

CÔNG VĂN CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC KẾ TOÁN

CÔNG TY VANLUONG
Số:……..CV/2013/NT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 10  tháng 07 năm 2015

                    Kính gửi: Chi cục thuế Quận Ninh Kiều

Căn cứ nhu cầu quản lý kế toán tại Công ty: 
MST : 
Địa chỉ : 
Xin được chấp thuận chế độ kế toán áp dụng theo các nội dung sau :
    1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ Kế toán doanh nghiệp ngày 20/03/2006.
    2. Các nội dung của chế độ kế toán đề nghị sửa đổi, bổ sung:
        - Hệ thống tài khoản
        - Hệ thống sổ kế toán: Nhật ký chung
        - Hệ thống báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.
    3. Các quy định khác về kế toán thực hiện theo Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán và các quy định hiện hành.
        Đề nghị Chi cục thuế thành phố Hòa Bình xem xét chấp thuận.

        Nơi nhận :
                    - Như trên ;
                    - Lưu tại đơn vị.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
EmoticonEmoticon