Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Mẫu Giấy đi đường

Mẫu Giấy đi đường - Mẫu số: 04-LĐTL (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp

Đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộ phận:

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
Mẫu số: 04-LĐTL
(Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006
của Bộ trưởng BTC)
 


                             

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
                                                                                          Số: ………………..
Cấp cho: ......................................................................................................................................
Chức vụ: ......................................................................................................................................
Được cử đi công tác tại: ............................................................................................................
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu số):  ………….ngày ………tháng ……năm……
Từ ngày  ……  tháng  ……  năm  ……...  đến ngày  ……  tháng  ……  năm ........................
                                                                                                                 
                                                                    ...................., ngày ……. tháng ……. năm ……..
             Người duyệt
     
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Tiền ứng trước
Lương..........................................đồng
Công tác phí ...............................đồng
Cộng............................................đồng


Nơi đi
nơi đến
Ngày
Phương tiện
sử dụng
Độ dài
chặng đường
Số ngày công tác
Lý do
lưu trú
Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

Nơi đi
Nơi đến
Nơi đi
Nơi đến
Nơi đi
Nơi đến
Nơi đi
Nơi đến
Nơi đi
Nơi đến
Nơi đi
Nơi đến
Nơi đi
Nơi đến
Nơi đi
Nơi đến
- Vé người:                                      ........... vé x ...........................  đ  = ..........................  đồng.
- Vé cước:                                       ........... vé x ...........................  đ  = ..........................  đồng.
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại:    ........... vé x ...........................  đ  = ..........................  đồng.
- Phòng nghỉ:                                  ........... vé x ...........................  đ  = ..........................  đồng.

1. Phụ cấp đi đường: Cộng........................................................ ....................................... đồng.
2. Phụ cấp lưu trú: ..................................................................... ....................................... đồng.
Tổng cộng ngày công tác: ......................................................... ....................................... đồng.

                                                                                    Ngày ……. tháng ……. năm ………
                                                                                                             Duyệt
                                      Số tiền được thanh toán là: ................................ ...................................................... đồng.

     Người đi công tác                           Phụ trách bộ phận                     Kế toán trường
      (Ký, họ tên)                                            (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)Download:


EmoticonEmoticon