Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Phím tắt excel

File
Ctrl + O = Ctrl + F12 = Ctrl + Alt + F2: mở file cũ
Ctrl + N: mở file mới
Ctrl + W = Ctrl + F4: đóng cửa sổ hiện thời
Ctrl + S = Ctrl + Shift + F2: save
F12 = Save as
Ctrl + P = Ctrl + Shift + F12: in
Alt + F4: đóng toàn bộ cửa sổ
Ctrl + di chuyển con xoay chuột lên xuống: phóng to thu nhỏ màn hình
Font
Ctrl + B: in đậm
Ctrl + I: in nghiên
Ctrl + U: gạch chân
Ctrl + Shift + F : vào mục đổi font chữ
Ctrl + Shift + P : vào mục đổi cỡ chữ
Sao chép, cắn dán
Ctrl + C: copy
Ctrl + V: paste
Ctrl + X: cắt
Ctrl + D: copy dữ liệu từ ô phía trên
Ctrl + R: copy dữ liệu của ô sát bên trái
Ctrl + ‘ = Ctrl + Shift + “ : copy toàn bộ nội dung ô trên vào dòng dữ liệu đang nhập
Ẩn dòng, ẩn cột
Ctrl + 0: ẩn cột
Ctrl + 9: ẩn dòng
Ctrl + Shift + 0: bỏ ẩn cột
Ctrl + Shift + 9: bỏ ẩn dòng (Thực ra theo tài liệu sẽ ghi là: Ctrl + Shift + ( - nhưng ghi như thế ko thành quy luật nên nên nhớ ở trên số 9, ở dưới cũng số 9 sẽ tiện lợi hơn, tương tự với việc ẩn cột)
Phục hồi, hoàn trả tình trạng trước / sau một hành động
Ctrl + Z
Ctrl + Y
F4: lặp lại định dạng vừa sử dụng
Tìm kiếm, thay thế dữ liệu
Ctrl + H: thay thế
Ctrl + F: tìm kiếm
Di chuyển trong một sheet
Ctrl + G (=F5)
PageUp
Pagedown
Ctrl + home
Ctrl + end
Tab: sang ô bên phải
Shift + Tab: sang ô bên trái
Enter: xuống ô bên dưới
Shift + Enter: lên ô bên trên
Sheet
Ctrl + PageUp: sang sheet bên trái
Ctrl + PageDown: sang sheet bên phải
Ctrl + giữ chuột vào tên sheet và kéo: copy toàn bộ sheet
Shift + F11: tạo sheet mới
Alt+ E + L: Xóa sheet
Chọn ô
Shift + mũi tên phải
Shift + mũi tên trái
Shift + mũi tên lên
Shift + mũi tên xuống
Ctrl + Shift + mũi tên phải : chọn một chữ bên phải trong
Ctrl + Shift + mũi tên trái : chọn một chữ bên trái
Ctrl + A = Ctrl + Shift + dấu cách: chọn toàn bộ bảng
Ctrl + Shift + home: chọn từ ô con trỏ đến ô A1
Ctrl + Shift + end: chọn từ con trỏ đến ô cuối cùng của bảng tính
Shift + dấu cách: chọn một dòng
Ctrl + dấu cách: chọn một cột
Ctrl + dùng con chuột nhấp chọn các ô không liền kề : chọn nhiều ô cùng lúc không liền kề
Thêm, xóa
Delete
Backspace
Ctrl + “ - “ : Xóa ô
Ctrl + Shift + “ + “ : Thêm ô
Comment:
Shift + F2: thêm mới comment, hoặc chỉnh sửa comment đã có
Dữ liệu
F2: Sửa nội dung trong ô
Ctrl + “;” : điền ngày hiện thời
Ctrl + Shift + “:” : điền giờ hiện thời
Định dạng dữ liệu
Ctrl + Shift + ~ : general
Ctrl + Shift + $ : current
Ctrl + Shift + %: %
Ctrl + Shift + ^: ngày, tháng, năm
Tính toán
Alt + “=” : Tự động hiện công thức cộng
F3: dán một tên đã đặt vào công thức
Vùng làm việc
Ctrl + F3: đặt tên vùng
Menu & Toolbar
Alt: chạy lên thanh menu
Tab: di chuyển đến mục tiếp theo trong thanh menu
Shift tab : di chuyển ngược lại
Ctrl + tab: đến thẻ tiếp theo
Alt + ký tự gạch chân
Alt + mũi tên xuống  mũi tên xuống) : xổ danh mục trong một mục
Enter: chọn
ESC: thoát khỏi các thanh menu & toolbar
Khác
Ctrl + F5: thu nhỏ cửa sổ file
Ctrl + F10: mở rộng cửa sổ file hết cỡ
Ctrl + K: thêm link
Shift + F10 = nhấp chuột phải
Ctrl + 1: hiện format cell
Ctrl + 7: ẩn / hiện thanh standard
Ctrl + Shift + 7 (&) : kẻ đường viền ngoài
Ctrl + Shift + -: bỏ đường kẻ ô


EmoticonEmoticon