Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Học lập trình java ebook

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP
TRÌNH JAVA.........................................................................7
1.1. Mở đầu.........................................................................7
1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java............................7
1.2.1. Java là gì?..............................................................7
1.2.2. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java........7
1.2.3. Một số đặc điểm nổi bậc của ngôn ngữ lập trình Java
........................................................................................8
1.3. Các ứng dụng Java......................................................10
1.3.1. Java và ứng dụng Console....................................10
1.3.2. Java và ứng dụng Applet......................................11
1.3.3. Java và phát triển ứng dụng Desktop dùng AWT và
JFC................................................................................12
1.3.4. Java và phát triển ứng dụng Web..........................13
1.3.5. Java và phát triển các ứng dụng nhúng.................14
1.4. Dịch và thực thi một chương trình viết bằng Java........14
1.5. Chương trình Java đầu tiên..........................................15
1.5.1. Tạo chương trình nguồn HelloWordApp..............15
1.5.2. Biên dịch tập tin nguồn HelloWordApp................16
1.5.3. Chạy chương trình HelloWordApp.......................16
1.5.4. Cấu trúc chương trình HelloWordApp..................17
 Sử dụng phương thức/biến của lớp................................17
1.6. Công cụ lập trình và chương trình dịch........................17
1.6.1. J2SDK.................................................................17
1.6.2. Công cụ soạn thảo mã nguồn Java........................18
Chương 2:.............................................................................21
HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU,...........................................21
TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC.......................................21
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA..........................21
2.1. Biến............................................................................21
2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở.................................................23
2.2.1. Kiểu số nguyên....................................................24
2.2.2. Kiểu dấu chấm động.............................................26

1

https://yadi.sk/i/CRDcN0HgbnmUE


EmoticonEmoticon