Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Cách tạo URL seo tốt cho ecshop

Bước 1: Bật tính năng đường dẫn thân thiện cho ECShop
Để bật tính năng này trước tiên bạn vào thư mục chứa web (trên host) đổi tên file htaccess.txt thành .htaccess
Sau đó vào admin --> Hệ thống --> Cài đặt --> Tab Cơ bản Dòng thứ 9 - chọn Phức tạp (đầy đủ)
Bước 2:
Edit file: includes/lib_common.php
Tìm:
if ($rewrite == 2 && !empty($append))
        {
            $uri .= '-' . urlencode(preg_replace('/[\.|\/|\?|&|\+|\\\|\'|"|,]+/', '', $append));
        }
Thay thế:
if ($rewrite == 2 && !empty($append))
        {
        $translite_simbols = array(
        '/(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/',
        '/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/',
        '/(ì|í|ị|ỉ|ĩ)/',
        '/(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/',
        '/(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/',
        '/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/',
        '/(đ)/',
        '/(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ|A)/',
        '/(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ|E)/',
        '/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ|I)/',
        '/(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ|O)/',
        '/(Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ|U)/',
        '/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ|Y)/',
        '/(Đ|D)/',
        '/(B)/',
        '/(C)/',
        '/(F)/',
        '/(G)/',
        '/(H)/',
        '/(J)/',
        '/(K)/',
        '/(L)/',
        '/(M)/',
        '/(N)/',
        '/(P)/',
        '/(Q)/',
        '/(R)/',
        '/(S)/',
        '/(T)/',
        '/(V)/',
        '/(W)/',
        '/(X)/',
        '/(Z)/',
        '/[^a-zA-Z0-9]/',
        '/[\_|\-|\.|\/|\?|&|\+|\\\|\'|"|,]+/',
        );
        $replace = array(
        'a',
        'e',
        'i',
        'o',
        'u',
        'y',
        'd',
        'a',
        'e',
        'i',
        'o',
        'u',
        'y',
        'd',
        'b',
        'c',
        'f',
        'g',
        'h',
        'j',
        'k',
        'l',
        'm',
        'n',
        'p',
        'q',
        'r',
        's',
        't',
        'v',
        'w',
        'x',
        'z',
        '-',
        '-',
        );
            $uri .= '-' . urlencode(preg_replace($translite_simbols, $replace, $append));
        }


EmoticonEmoticon