Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

cấu trúc while when trong tiếng anh

While có 2 cấu trúc mà.Cấu trúc thứ nhất bạn đã đưa ra còn cấu trúc thứ 2 là :
while + QKTD ,QKTD : trong khi..(diễn tả 2 hành động song song cùng xảy ra 1 lúc )
lấy VD câu of bạn nhé !
Ex:I was mailing the letters while Peter was talking on the phone.
( tôi đang gửi những bức thư trong khi Peter đang nói truyện trong điện thoại )
Ex :Martha was watching television while John was reading a book.
(Martha đang xem ti vi trong khi John đang đọc sách )
* Note : while có thể đưng ở giữa or đầu câu cũng được nghĩa không đổi.
Câu As we were acrossing the street ,we saw....
ở đây As = when : khi nên cấu trúc of as giống cấu trúc của when.
Có 1số trường hợp As = because : vì
Ex : i failed the exam as i was very lazy.

While + past continous ~> diễn tả hành động diễn tiến đồng thời với hành động khác đang cùng diễn tiến
Ex: While I was cooking, she was having a bath
When + PAst simple
Nhưng đôi khi phải dịch nghĩa của câu để chọn tense sau hai liên từ này


EmoticonEmoticon