Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Hợp Đồng Dịch Vụ Pháp Lý

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ
Số: 39.2010/ HĐDVPL
Hợp đồng này được lập vào ngày    tháng     năm 2010 tại văn phòng, giữa các bên có tên dưới đây:
BÊN A:


BÊN B:            ……………………………………………………………………………………
Sinh năm:          …………………………………………………………………………………..
HKTT :              …………………………………………………………………………………..
Điện thoại : …………………………………………………………………………………
Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện Hợp đồng tư vấn với các điều khoản quy định dưới đây:
Điều 1. Phạm vi công việc
Theo các quy định trong Hợp đồng này, Bên A sẽ Là nhà tư vấn chính thức cho bên B, thay mặt hoặc cùng với Bên B tiến hành gặp gỡ các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước nhằm giải quyết thủ tục gồm:
Khai nhận di sản thừa kế của ……………………………………… sau đó làm thủ tục sang tên nhà và đất tại địa chỉ …………………………………………………………………, Hà Nội. Mang tên ……………………………………………………………………………………..
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
2.1. Nghĩa vụ của Bên A
Bên A có nghĩa vụ thực hiện các công việc quy định dưới đây
a) Thay mặt hoặc cùng với Bên B liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết các nội dung tư vấn theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này;
b) Thông báo cho Bên B các thông tin về tiến trình thực hiện công việc;
c) Hoàn thành thủ tục quy định tại Điều 1 của Hợp đồng trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày bên B ký hợp đồng.
2.2. Quyền của Bên A
a) Yêu cầu Bên B cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến các công việc mà Bên A cam kết thực hiện cho Bên B;
b) Được nhận đầy đủ và đúng hạn các khoản Phí tư  quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này;
c) Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên B vi phạm hoặc không thực hiện một trong các điều khoản đã quy định trong Hợp đồng này, đồng thời không phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại phát sinh.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
3.1 Nghĩa vụ của Bên B
a) Cung cấp đầy đủ cho Bên A các thông tin liên quan đến nội dung công việc mà Bên A thực hiện theo cam kết;
b) Thực hiện đầy đủ theo những hướng dẫn mà Bên A đã đưa ra trong việc tiến hành các thủ tục theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này;
c) Thanh toán cho Bên A đầy đủ, đúng hạn các khoản Phí tư  theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.
d)         Cung cấp cho Bên A những tài liệu sau để giảI quyết công việc.
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
- Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế
- Hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của vợ/chồng người để lại di sản
- Hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh của các con người để lại di sản
- Hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của người nhận chuyển nhượng.
* Trong trường hợp có khó khăn về việc cung cấp những giấy tờ nêu trên thì Bên B sẽ báo cho Bên A để cùng phối hợp giảI quyết.
3.2 Quyền  của Bên B
a) Yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin và tài liệu pháp lý liên quan đến công việc của Bên A đang tiến hành cho Bên B như đã được quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này;
b) Yêu cầu Bên A liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thành thủ tục pháp lý theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này.Hsợp đôHợp doôd
c) Chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Bên A vi phạm hoặc không thực hiện một trong các điều khoản đã quy định trong hợp đồng này mà không phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại phát sinh.

Điều 4. Phí tư vấn và phương thức thanh toán.
4.1 Phí tư vấn
Đối với dịch vụ được quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A một khoản phí  là: 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng);số tiền trên không bao gồm VAT, các khoản thuế, lệ phí phải nộp khi thực hiện các công việc tại  Điều 1 của hợp đồng này.
Trong trường hợp bên A không hoàn thành công việc được nêu tại hợp đồng này, bên A có nghĩa vụ trả lại cho bên B toàn bộ số tiền đã nhận tại hợp đồng này.
4.2 Phương thức thanh toán
- Ngay sau khi ký hợp đồng này Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A  Số tiền là : 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng). Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên A hoàn thành thủ tục để các bên ký được hợp đồng chuyển nhượng với đối tượng được xác định tại Điều 1 của hợp đồng này..
Điều 5. Hiệu lực của Hợp đồng
  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt trong các trường hợp dưới đây:
- Hai Bên đã hoàn thành nghĩa vụ đối với nhau;
- Khi một Bên yêu cầu về việc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết trước (5) ngày. Trong trường hợp đó các Bên vẫn phải hoàn thành các nghĩa vụ của mình đối với nhau tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng.
Điều 6. Bồi thường thiệt hại
Trong trường hợp một trong hai Bên gây thiệt hại cho Bên kia vì đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng những quy định của Hợp đồng này, Bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên bị vi phạm.
Điều 7. Phạt vi phạm
Trong trường hợp một Bên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Hợp đồng này, Bên đó phải có nghĩa  chịu một khoản tiền phạt tương ứng với 7% (bảy phần trăm) tính trên giá trị vi phạm.
Điều 8. Sửa đổi và bổ sung Hợp đồng
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh các vấn đề liên quan mà các vấn đề đó chưa được quy định tại các điều, khoản của Hợp đồng này thì các Bên có thể sửa đổi và bổ sung các điều, khoản của Hợp đồng, nhung mọi sửa đổi và bổ sung đó phải được các Bên thoả thuận chính thức bằng văn bản. Các bổ sung, sửa đổi đó phải được đưa vào các phụ lục kèm theo bản Hợp đồng này. Các phụ lục Hợp đồng phải được cả hai bên ký, đóng dấu xác nhận và là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.
Điều 9. Giải quyết tranh chấp.
Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các quy định trong Hợp đồng Tư vấn này. Nếu có bất cứ một tranh chấp nào phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, hai Bên sẽ  giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Nếu trong vòng 15 ngày mà hai Bên không tiến hành hoà giải được, một trong hai Bên có quyền thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về việc khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết theo thẩm quyền. Quyết định của Toà án là quyết định có hiệu lực pháp luật mà các Bên phải thi hành không được trì hoãn.
Điều 10. Luật áp dụng
Luật áp dụng cho việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này là Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Điều 11. Điều khoản cam kết
Các Bên cam kết thực hiện Hợp đồng tư vấn này trên tinh thần trung thực và thiện chí. Kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực pháp luật, các Bên không được giao dịch với bất cứ một bên thứ ba nào khác nhằm thoái thác trách nhiệm và các nghĩa vụ đã quy định trong Hợp đồng hoặc nhằm can thiệp hay gây cản trở đối với các công việc mà Bên A có nghĩa vụ thực hiện theo quy định của Hợp đồng này.
Điều 12. Điều khoản cuối cùng
Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản, mỗi bản có (04)  trang, (04)  tờ, mỗi Bên giữ (01)một bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau để làm căn cứ thực hiện hợp đồng.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN BEmoticonEmoticon