Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

                                                                     
            VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG QUANG TRUNG
Trụ sở: Tổ 1, Xuân Hà, Xuân Mai, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Số công chứng:                  .2015/HĐTM quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------- 
HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN
Hôm nay, ngày     tháng     năm 2015 Chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ TÀI SẢN ( BÊN A )
Ông VANLUONG: Sinh năm 1948, CMND số  do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2007.
Và vợ là bà VANLUONG: Sinh năm 1948, CMND số  do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/07/2004.
Cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại:
BÊN THUÊ TÀI SẢN ( BÊN B )
VANLUONG: Sinh năm 1978, CMND số  do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/07/2014.
Đăng ký hộ khẩu tập thể tại:       Hai bên Cùng thỏa thuận nhất trí ký kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây:
Điều 1: Nhà thuê và cho thuê
       1.1.Bên A là chủ sử dụng đất tại địa chỉ: theo
v Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số; Hồ sơ gốc số: 217.2001.QĐUB 4303.2001 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 10/01/2001 đứng tên bà và chồng là ông .
Ngày 25/12/2003, Sở Tài Nguyên Môi trường và Nhà Đất Hà Nội đã đăng ký sang tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên cho Ông VANLUONG và vợ là bà VANLUONG theo HĐ mua bán nhà ở số 1725 ngày 20/11/2003 tại phòng Công chứng số 3 thành phố Hà Nội.
 Vị trí diện tích thửa đất được ghi nhận trong Giấy chứng nhận nêu trên, cụ thể:
       1. Thửa đất:
·        Thửa đất số: 6(1)                                     Tờ bản đồ số: 44
-               Địa chỉ:   Diện tích: 97,0m2; (bằng chữ: Chín mươi bảy mét vuông);
·        Hình thức sử dụng:
-               Riêng: 97,0m2;
-               Chung: 0m2;
·        Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;
·        Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
·        Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
b.  Tài sản gắn liền với đất:
Nhà xây gạch 01 tầng, diện tích xây dựng 20,0m2;
1.2. Bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê toàn bộ diện tích nhà nêu trên là ngôi nhà xây gạch 01 tầng, diện tích xây dựng 20,0m2 với mục đích để ở với các điều kiện được quy định dưới đây:
Điều 2:  Thời hạn thuê, giá thuê, và phương thức thanh toán
2.1 Thời gian cho thuê ngôi nhà của Hợp đồng là: 03 năm, Thời gian tính từ ngày  01  tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 30/7/2018.
2.2 Giá thuê:
Giá thuê nhà một tháng là: 2.000.000 đồng/tháng ( Bằng chữ: Hai triệu đồng trên tháng )
2.2 Phương thức thanh toán:
Thanh toán 06 tháng một lần vào ngày thứ 05 của một kỳ thanh toán;
Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt Việt Nam đồng.
Điều 3: Quyền và trách nhiệm của bên A ( Bên cho thuê )
3.1 Đảm bảo tính hợp pháp và quyền sở hữu và sử dụng diện tích nhà cho thuê trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, không có kiếu nại tranh chấp gì.
3.2 Tạo mọi điều kiện để bên B cải tạo, sửa chữa nhà khi được sự đồng ý của bên A. Đảm bảo cho bên B sử dụng ổn định trong thời gian cho thuê nhà.
3.3 Được nhận tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn từ Bên B
3.4 Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng do bên B không thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn, sử dụng không đúng mục đích thuê nhà,sửa chữa nhà mà chưa có sự đồng ý của bên A, làm nhà hư hỏng, cho phép người khác thuê lại toàn bộ hoặc hoặc một phần nhà đang thuê… vi phạm những điều trong hợp đồng này.
3.5 Mọi chi phí cải tạo  (bên A đồng ý cho bên B cải tạo) thì bên B có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí. Khi kết thúc hợp đồng bên A không phải thanh toán bất kỳ một chi phí nào mà bên B đã sửa chữa trong thời gian thuê nhà.
Điều 4: Quyền và trách nhiệm của bên B (Bên thuê )
4.1 Sử dụng diện tích nhà thuê theo đúng mục đích thuê
4.2 Mọi chi phí cải tạo sửa chữa do bên B tiến hành thì bên B phải chịu trách nhiệm chi trả và khi kết thúc hợp đồng bên A không phải thanh toán mọi chi phí nào mà bên B đã sửa chữa trong thời gian thuê nhà.
4.3 Trả tiền thuê nhà theo đúng kỳ hạn và thể thức đã được ký kết trong hợp đồng này. Nếu chậm thời gian theo điều 2 trong hợp đồng này thì Hợp đồng bị chấm dứt.
Khi bên B vi phạm nghĩa vụ đã được ghi nhận trong Hợp đồng thì bên A được quyền thu hồi nhà mà không phải trả cho bên B bất kỳ một chi phí nào.
4.4 Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh, an ninh trật tự…; Chấp hành đúng nội quy, quy định của nơi cư trú và chính quyền sở tại, quy định của pháp luật trong thời gian thuê nhà.
Điều 5: Chấm dứt hợp đồng
Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà được thực hiện trong các trường hợp sau:
5.1 Hết thời hạn thuê nhà (03 năm) khi kết thúc hợp đồng, hai bên có thể đàm phán, thương lượng để tiếp tục ra hạn hợp đồng.
5.2 Trong trường hợp bất khả kháng (Nhà nước thu hồi nhà, thiên tai) thì 2 bên cùng ngồi lại bàn bạc hoặc kết thúc hợp đồng mà hai bên không phải chịu trách nhiệm đối với nhau.
Điều 6: Điều khoản chung
6.1 Hai bên cam kết tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên kia trong việc thực hiện hợp đồng. Nếu có điều vướng mắc thì hai bên cùng nhau thương lượng để giải quyết. Trong trường hợp không tự giải quyết được sẽ đưa vụ việc ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để xét xử.Án phí do bên sai chịu.
6.2 Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết. Mọi sự thay đổi, sửa chữa hoặc bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được sự đồng ý của cả hai bên bằng văn bản.
Hai bên tự đọc lai văn bản hợp đồng này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng và không có điều gì vướng mắc, hai bên cùng ký tên dưới đây để thực hiện hợp đồng.
BÊN CHO THUÊ
Bên A
BÊN THUÊ
Bên BLỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày 07 tháng 08 năm 2015 (Ngày mùng bảy, tháng tám, năm hai không mười lăm), tại trụ sở Văn phòng công chứng VANLUONG– 
Tôi  - Công chứng viên Văn phòng công chứng VANLUONGthành phố Hà Nội ký tên dưới đây
CÔNG CHỨNG
Hợp đồng thuê tài sản này được giao kết giữa:
Bên cho thuê:  Ông VANLUONG;
Và vợ là bà VANLUONG;
Bên thuê:         VANLUONG;
- Hai bên có tên, CMND và hộ khẩu thường trú như đã ghi trong Hợp đồng thuê tài sản này;
- Hai bên đã tự nguyện giao kết Hợp đồng thuê tài sản này và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của hợp đồng;
- Tại thời điểm công chứng các bên có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Mục đích và nội dung của Hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức xã hội; Đối tượng Hợp đồng, giao dịch là có thật;
- Hai bên đã tự đọc lại và nghe Công chứng viên giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng thuê tài sản này, Hai bên công nhận hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ nội dung, Hai bên đã cùng ký tên vào Hợp đồng thuê tài sản này để làm bằng chứng trước sự chứng kiến của tôi. Chữ ký trong Hợp đồng đúng là chữ ký của các bên tham gia giao dịch.
Hợp đồng thuê tài sản này có 03 tờ, 03 trang nội dung ; và 01 tờ, 01 trang trang lời chứng; được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, được giao cho: Bên A 01 bản chính; Bên B 01 bản chính; Lưu tại Văn phòng Công chứng VANLUONG01 bản chính.
Số công chứng:               .2015/HĐTM quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD
EmoticonEmoticon