Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Khách hàng nói: Sản phẩm kẹo Valucandy mới quá

Tags

Trã lời TH 5: Dạ, Kẹo dinh dưỡng Valucandy Cty em được làm từ sữa, lần đầu tiên mặt tại Việt Nam. Vâng, em mời chị dùng thử để cảm nhận sự khác biệt với các loại kẹo Đường khác
Ø giá bán đến NTD chỉ 500đ/viên 2,000đ/Que (đây chị xem bảng giá & lợi nhuận của kẹo Valucandy), saûn phaåm Valucandy ñoái vôùi nhöõng cöûa haøng ñaõ baùn qua , doanh soá ñaõ & taêng leân raát nhieàu , tuy nhieân ñoái vôùi CH mình coøn môùi .
Ø hoâm nay buoåi ñaàu chò baùn thöû , vaäy hoâm nay em khoâng coù mời chị mua số lượng nhiều, maø chæ coù   mời chị mua mỗi loại moät ít maø thoâi .
ØMoãi loaïi moät ít , ñoái vôùi CH mình em nghó chaúng ñaùng laø bao . Nhöng noù mang ñeán cho chi , cuõng nhö cty em , moät hoäi kinh doanh môùi .
Øhieän taïi cty em ñang tieáp tuïc taäp trung  quaûng caùo treân tivi , em lấy chị mỗi loại vaøi đơn ñeå baùn thöû nheù

Em cám ơn chị rất nhiều


EmoticonEmoticon