Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Khách hàng nói: Sản phẩm kẹo Valucandy lợi nhuận thấp

Tags

Trã lời TH 6:
 Dạ, em ghi nhận ý kiến của chị, tuy nhiên nếu so sánh với SP kẹo A, thì hiện nay lợi nhuận kẹo Valucandy của Cty em đang mang lại lợi nhuận cho cửa hàng không nhỏ  töø 29% - 36%. Ñaây laø con soá khoâng nhoû ñuùng khoâng chò
ØBeân caïnh ñoù , chò giuùp em giôùi thieäu tôùi NTD nhieàu , chò baùn ra nhieàu & lôïi nhuaän cuûa chò cuõng taêng leân raát nhieàu
ØHiện nay, Cty em đang tiếp tục quảng cáo trên tivi nên nhieàu NTD sẽ biết nhieàu đến kẹo Dinh Dưỡng Valucandy nhiều hơn & ra cửa hàng chị thấy SP được trưng bày đẹp sẽ mua nhiều hơn, doanh số cửa hàng sẽ tăng rất nhiều. Chị yên tâm đây số ĐT của em. Số ĐT của NPP chị cần hãy ĐT em nha


Øhôm nay em không ý mời chị mua số lượng nhiều em chỉ ý mời chị mua mỗi loại Que 04 & loại Bịch viên cũng vậy mỗi loại 08 bịch viên.
Em cám ơn chị  rất nhiều.


EmoticonEmoticon