Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Xử lý khi khách hàng nói lợi nhuận thấp

Tags

Cách chào hàng:

Sử dụng bảng phân tích lợi nhuận của sự kiện đặc biệt (là sự kiện gia tăng lợi nhuận lên gấp đôi cho khách hàng) đễ trình bày cho khách hàng thấy lợi nhuận của sp LuongCandy đuộc tăng gấp đôi. Cho KH thấy sp LuongCandy lãi rất cao.
So sánh số vốn đầu tư của một số mặt hàng phải đầu tư nhiều tiền nhưng lãi ít với sp kẹo LuongCandyEmoticonEmoticon